PJA     
      ZESZYT Nr  6/ 2011    Abstrakty
      Volume No. 6/2011     Abstracts

back


7. Reakcja nowych odmian pszenicy ozimej na gęstość i termin siewu  – G. Podolska , M. Wyzińska

Abstrakt.

W latach 2008/2009 i 2009/2010 metodą podbloków losowanych przeprowadzono doświadczenie mikropoletkowe, którego celem było określenie reakcji nowych odmian pszenicy ozimej na termin i gęstość siewu. Określono plon i elementy struktury w zależności od czynników doświadczenia. Czynnikiem pierwszego rzędu był termin siewu: optymalny, opóźniony i późny. Czynnikiem drugiego rzędu była gęstość siewu (300, 450 i 600 ziaren·m-2), czynnikiem trzeciego rzędu była odmiana (KBP 3506, KBP 3106, CHD 433/03, DED 668/02, Ostroga i Kohelia). Najwyższe plony ziarna uzyskano przy optymalnym terminie siewu, najniższe przy późnym. Pszenica wysiana w ilości 300 ziaren·m-2 plonowała najwyżej, najniżej wysiana w ilości 600 ziaren·m-2 . W obu latach badań najwyższe plony uzyskano u odmiany Ostroga, przy optymalnym terminie siewu.

słowa kluczowe: pszenica ozima, odmiana, termin siewu, gęstość siewu, plon ziarna


THE RESPONSE OF NEW WINTER WHEAT CULTIVARS TO DENSITY AND SOWING DATE

A field microplot experiment laid out as a split-plot design was conducted in the seasons of 2008/2009 and 2009/2010. The aim of this study was to determine the response of new winter wheat varieties to sowing density and to sowing date. Yield and yield components as affected by the factors of the trial were determined.  The fi rst factor was sowing date: optimal, delayed and very late. The second factor was sowing density: 300, 450 and 600 grains m-2. The third factor was cultivar of winter wheat: KBP 3506, KBP 3106, CHD 433/03, DED 668/02, Ostroga and Kohelia. The highest average yields were obtained at the optimal sowing date, the lowest at the very late date. Sowing rate of 300 grains m-2 resulted in the highest grain yield. The lowest yield of wheat was obtained at a sowing density of 600 grains m-2. In both years of the study the highest yield was obtained in cv. Ostroga, sown at the optimum date.

key words: winter wheat, cultivar, sowing date, density, grain yield