IUNG-PIB aktywnie wspiera racjonalną gospodarkę nawozami Drukuj

21.03.14 W dniu 20.03.2014 r. grupa pracowników IUNG-PIB w Puławach uczestniczyła w spotkaniu związanym z rozpoczęciem ogólnopolskiej kampanii informacyjnej o zasadach racjonalnego gospodarowania nawozami.

Organizatorem spotkania było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kampania informacyjna „Racjonalna gospodarka nawozami jest realizacją zobowiązania Polski wobec Komisji Europejskiej. Jej celem jest budowanie świadomości rolników w zakresie wpływu prowadzonej przez nich gospodarki nawozowej na środowisko m.in. w kontekście jakości wód. Wiążą się ona z wyznaczeniem Obszarów Szczególnie Narażonych (OSN) na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego.
 IUNG-PIB w Puławach w ramach realizacji zadań programu wieloletniego aktywnie uczestniczy w tej kampanii, zapewniając jej podstawy merytoryczne, tworząc stronę internetową, organizując szereg warsztatów i szkoleń, opracowując ulotki informacyjne i publikacje. Pracownicy IUNG-PIB uczestniczący w spotkaniu wygłosili 3 referaty, prezentując problemy regionalnego zróżnicowania rolnictwa, kierunki działalności IUNG-PIB w zakresie gospodarki nawozowej oraz stronę internetową „Racjonalna Gospodarka Nawozowa”.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele doradztwa, izb rolniczych, instytutów naukowych, OSCHR i KSCHR oraz duża grupa pracowników MRiRW.

Program spotkania był następujący:
1. Otwarcie spotkania informacyjnego –  Krystyna Gurbiel, Podsekretarz Stanu w MRiRW
2. Ogólnokrajowa kampania informacyjna: „Racjonalna gospodarka nawozami” – mgr Krzysztof Smaczyński, Zastępca Dyrektora Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin, MRiRW
3. Stan rolnictwa w Polsce i ocena zmian intensywności produkcji rolniczej  w kontekście gospodarki nawozowej – dr Jerzy Kopiński, IUNG-PIB w Puławach
4. Działania realizowane przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach w zakresie gospodarki nawozowej w Polsce.  Rola  IUNG-PIB w kampanii informacyjnej  „Racjonalna gospodarka  nawozami”- dr Kazimierz Kęsik, prof. dr hab. Stanisław Krasowicz, IUNG-PIB w Puławach
5. Strona internetowa „Racjonalna gospodarka nawozami” – mgr Czesław Pietruch, IUNG-PIB w Puławach
6. Działania Stacji Chemiczno-Rolniczych na rzecz „Racjonalnej gospodarki nawozami” – dr hab. Wojciech Lipiński, KSCHR w Warszawie
7. Działania realizowane przez CDR w zakresie gospodarki nawozowej – mgr Andrzej Dominik, CDR w Brwinowie, Oddział w Radomiu
8. Dyskusja i podsumowanie spotkania

Uczestnicy spotkania pozytywnie ocenili planowany przebieg kampanii  i zadeklarowali aktywne uczestnictwo. Duże zainteresowanie wzbudziła przygotowana w ramach kampanii informacyjnej strona internetowa „racjonalna gospodarka nawozami”. Zachęcamy do jej odwiedzania i korzystania ze zgromadzonych na niej informacji  link do strony.