Studia i Raporty PIB Drukuj

Zeszyty 1-26  wydane w ramach Programu Wieloletniego 2005-2010
Zeszyty 27-46 wydane w ramach Programu Wieloletniego 2011-2015
Zeszyt  47 i następne wydane w ramach Programu Wieloletniego 2016-2020

  Tytuły wydanych zeszytów (lista) link...

 _____________________________

WYBRANE ASPEKTY AGROCHEMICZNYCH BADAŃ GLEBY

(Raporty IUNG-PIB Nr 1) Pełny tekst (2,37MB)
1. W. Lipiński – Zadania i metody pracy stacji chemiczno-rolniczych w Polsce
2. R. Pudełko – Metody wizualizacji wyników badań odczynu i zasobności gleb na dużych polach uprawnych
3. E. S. Dobers – Recognition of soil heterogeneity as a base for the strategy of soil sampling (Rozpoznanie zmienności przestrzennej gleby dla wyboru strategii pobierania próbek)
4. T. Jadczyszyn – Sporządzanie planu nawożenia z uwzględnieniem wyników badań gleby
5. M. Fotyma, J. Igras – Narodowy program wapnowania gleb w Polsce na lata 2007–2013

_____________________________

ZASADY WPROWADZANIA NAWOZÓW DO OBROTU

(Raporty PIB Nr 2) Pełny tekst (1,7MB)
w ramach tematu: "Kształtowanie środowiska rolniczego Polski oraz zrównoważonego rozwoju produkcji rolniczej"
1. Potencjał polskiego przemysłu nawozowego na tle Unii - J. Igras
2. Klasyfikacja i wymagania jakościowe dla nawozów WE - A. Winiarski
3. Nowe regulacje prawne dotyczące obrotu nawozów i środków wspomagających uprawę roślin - H. Papiz
4. Zasady wprowadzania do obrotu krajowego nawozów mineralnych - B. Górecka
5. Wymagania dotyczące znakowania opakowań i etykiet nawozów mineralnych dopuszczonych do obrotu- T. Wieczorek
6. Wymagania jakościowe dla nawozów organicznych i organiczno-mineralnych oraz zasady wprowadzania ich do obrotu - T. Jadczyszyn
7. Ocena przydatności nawozów dla produkcji sadowniczej - E. Szwonek
8. Ocena przydatności nawozów dla produkcji kwiaciarskiej - J. S. Nowak
9. Ocena przydatności nawozów dla produkcji warzywniczej - J. Babik
10. Ocena wpływu nawozów na zdrowie ludzi - M. Stroczyńska-Sikorska
11. Ocena wpływu nawozów na zdrowie zwierząt - I. Ziomko
12. Ocena wpływu nawozów na środowisko - B. Gworek, M. Giercuszkiewicz-Bajtlik
13. Zasady wprowadzania do obrotu wapna nawozowego - G. Wilkos
14. Zasady kwalifikacji nawozów do produkcji ekologicznej - A. Rutkowska

_____________________________ 

REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE PRODUKCJI ROLNICZEJ W POLSCE

(Raporty PIB Nr 3) Pełny tekst (7,93MB)
1. J. Heller – Teoretyczne podstawy regionalizacji rolnictwa
2. B. Klepacki – Polityka strukturalna Unii Europejskiej jako element łagodzenia dysproporcji regionalnych
3. T. Stuczyński, J. Jadczyszyn, S. Kukuła – wykorzystanie systemu informacji o rolniczej przestrzeni produkcyjnej do analiz regionalnych
4. K. Filipiak – Metody statystyczne stosowane do oceny regionalnego zróżnicowania rolnictwa
5. A. Harasim – Dobór wskaźników do oceny regionalnego zróżnicowania rolnictwa
6. J. Igras, W. Lipiński – Regionalne zróżnicowanie stanu agrochemicznego gleb w Polsce
7. S. Krasowicz, J. Kopiński – Wpływ warunków przyrodniczych i organizacyjno-ekonomicznych na regionalne zróżnicowanie rolnictwa w Polsce
8. B. Jaśkiewicz – Regionalne zróżnicowanie produkcji pszenżyta w Polsce
9. A. Sułek – Regionalne zróżnicowanie produkcji owsa w Polsce
10. A. Sułek – Regionalne zróżnicowanie produkcji pszenicy w Polsce
11. D. Leszczyńska – Regionalne zróżnicowanie produkcji mieszanek zbożowych w Polsce
12. D. Leszczyńska – Regionalne zróżnicowanie produkcji jęczmienia w Polsce
13. D. Klepacka – Wspieranie obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania w krajach Unii Europejskiej
14. W. Musiał – Problemy rozwoju rolnictwa na obszarach górskich
15. B. Kutkowska – Ocena skuteczności wspierania gospodarstw rolniczych położonych na terenach o niekorzystnych warunkach (ONW) na Dolnym Śląsku
16. J. Kuś, A. Faber, A. Madej – Przewidywane kierunki zmian w produkcji roślinnej w ujęciu regionalnym
17. J. Kuś, A. Madej, J. Kopiński – Bilans słomy w ujęciu regionalnym
18. A. Zaremba, A. Kowalczyk - Kassyk – Uczelnia rolnicza jako instytucja naprawcza obszarów wiejskich (na przykładzie województwa zachodniopomorskiego)

_____________________________ 

MONITORING SKUTKÓW ŚRODOWISKOWYCH PLANU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

(Raporty PIB Nr 4) Pełny tekst (1,1 MB)

1. Irena Duer – Integracja ochrony środowiska ze wspólną polityką rolną UE oraz wskaźniki do oceny wpływu rolnictwa na środowisko
2. Jerzy Kopiński – Bilans azotu brutto „na powierzchni pola” jako agrośrodowiskowy wskaźnik zmian intensywności produkcji rolnej w Polsce
3. Andrzej Zaliwski – Emisja gazów cieplarnianych przez rolnictwo
4. Barbara Albiniak, Dorota Wróblewska – Współpraca Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska z Europejską Agencją Środowiska oraz źródła pozyskiwania danych
5. Wioletta Wilk – Wykorzystanie danych GUS i FADN do oceny wpływu rolnictwa na środowisko: ujęcie makro- i mikroekonomiczne
6. Barbara Domaszewicz – Wymagania EUROSTATU w zakresie statystyki rolnośrodowiskowej

_____________________________ 

SPRAWDZENIE PRZYDATNOŚCI WSKAŹNIKÓW DO OCENY ZRÓWNOWAŻONEGO GOSPODAROWANIA ZASOBAMI ŚRODOWISKA ROLNICZEGO W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH GMINACH I WOJEWÓDZTWACH

(Studia i Raporty IUNG-PIB Nr 5) Pełny tekst (7,35MB)
1. Antoni Faber – Przegląd wskaźników rolnośrodowiskowych zalecanych do stosowania przez OECD, UE i wybrane kraje członkowskie
2. Andrzej S. Zaliwski – Oszacowanie emisji podtlenku azotu i metanu z rolnictwa w przekroju województw za 1999–2004
3. Janusz Igras – Ocena jakości płytkich wód gruntowych w Polsce
4. Tomasz Stuczyński i in. – Warunki przyrodnicze ekologicznej produkcji rolniczej a jej stan obecny na obszarze Polski
5. Artur Łopatka – Analiza warunków wodnych gleb i zagrożeń związanych z suszą na przykładzie województwa podlaskiego
6. Janusz Igras, Jerzy Kopiński – Zużycie nawozów mineralnych i naturalnych w układzie regionalnym
7. Jerzy Kopiński – Bilans azotu brutto dla Polski i województw w latach 2002–2005
8. Arkadiusz Tujaka – Krajowy bilans fosforu w ujęciu regionalnym
9. Beata Feledyn-Szewczyk – Opis modelu RISE do oceny stopnia zrównoważenia gospodarstw
10. Rafał Wawer, Eugeniusz Nowocień – Aktualne zagrożenie erozją gleb w Polsce
11. Zuzanna Jarosz, Antoni Faber – Zmiany w użytkowaniu ziemi w województwach
_____________________________ 

 


MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W POLSCE
(Studia i Raporty IUNG-PIB Nr 6) Pełny tekst(1,05MB)
1. Jarosław Stalenga, Jan Kuś – Rolnictwo ekologiczne w Europie i w Polsce
2. Jerzy Szymona – System certyfikacji w rolnictwie ekologicznym
3. Henryk Skórnicki – Doradztwo w rolnictwie ekologicznym
4. Józef Tyburski – Żyzność gleby i gospodarka nawozowa w rolnictwie ekologicznym
5. Anna Szafirowska – Uprawa warzyw w rolnictwie ekologicznym
6. Ewa Rembiałkowska – Charakterystyka żywności z produkcji ekologicznej
7. Barbara Szymoniuk, Stanisław Skowron – Promocja produktów ekologicznych z Lubelszczyzny

_____________________________

 

WSPÓŁCZESNE UWARUNKOWANIA ORGANIZACJI PRODUKCJI W GOSPODARSTWACH ROLNICZYCH

(Studia i Raporty IUNG-PIB Nr 7) Pełny tekst(5,61MB)
1. Wojciech Józwiak – Kondycja ekonomiczna i perspektywy rozwoju różnych grup gospodarstw rolniczych w Polsce (z uwzględnieniem uwarunkowań WPR)
2. Marek Wigier – Wspólna Polityka Rolna UE oraz kierunki jej modyfikacji
3. Irena Duer – Programy rolnośrodowiskowe instrumentem ochrony zasobów środowiska we Wspólnej Polityce Rolnej UE
4. Stanisław Krasowicz, Jan Kuś, Janusz Jankowiak – Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania funkcjonowania gospodarstw rolniczych o różnych kierunkach produkcji
5. Tomasz Stuczyński – Przyrodnicze uwarunkowania produkcji rolniczej w Polsce
6. Franciszek Woch – Organizacja przestrzenna gospodarstw rolniczych oraz jej wpływ na efektywność gospodarowania
7. Jan Kuś, Antoni Faber – Alternatywne kierunki produkcji rolniczej
9. Jerzy Kopiński, Jarosław Stalenga – Ocena ekonomiczno-organizacyjna grup gospodarstw ekologicznych i konwencjonalnych
9. Izabela Kurtyka – Agroturystyka jako alternatywny kierunek działalności gospodarstw rolniczych

_____________________________

EFEKTYWNE I BEZPIECZNE METODY REGULACJI ZACHWASZCZENIA, NAWOŻENIA I UPRAWY ROLI

(Studia i Raporty IUNG-PIB Nr 8) Pełny tekst(5,15MB)
1. Krzysztof Domaradzki – Stosowanie herbicydów w rolnictwie zrównoważonym
2. Anna Jezierska-Domaradzka – Allelopatyczny potencjał roślin jako możliwość ograniczania zachwaszczenia upraw
3. Henryka Rola, Katarzyna Marczewska, Mariusz Kucharski – Zjawisko odporności chwastów na herbicydy w uprawach rolniczych
4. Hanna Gołębiowska, Henryka Rola – Skutki fitotoksycznego oddziaływania herbicydów na kukurydzę
5. Hanna Gołębiowska, Tomasz Snopczyński – Systemy regulacji zachwaszczenia na plantacjach kukurydzy jako alternatywa dla wycofywanych triazyn
6. Renata Kieloch – Oddziaływanie herbicydów na zboża
7. Mariusz Kucharski, Jerzy Sadowski – Znaczenie adiuwantów w chemicznej ochronie roślin
8. Jerzy Sadowski, Mariusz Kucharski – Monitorowanie stanu zanieczyszczeń herbicydowych w wodach powierzchniowych i gruntowych na terenach rolniczych
9. Ewa Stanisławska-Glubiak, Jolanta Korzeniowska – Zasady nawożenia mikroelementami roślin uprawnych
10. Urszula Sienkiewcz-Cholewa, Ewa Stanisławska-Glubiak – Rola mikroelementów w kształtowaniu wielkości i jakości plonu rzepaku ozimego
11. Stanisław Wróbel, Jolanta Korzeniowska – Ocena potrzeb nawożenia kukurydzy borem
12. Helena Sztuder, Stanisław Strączyński – Ocena nawozów płynnych w badaniach rolniczych
13. Jan Pabin – Uprawa roli a właściwości fizyczne gleby i plonowanie roślin
14. Stanisław Wróbel, Karolina Nowak-Winiarska – Dostępność składników pokarmowych dla roślin w warunkach uproszczeń w uprawie roli
15. Andrzej Biskupski – Agrotechniczne sposoby przywracania zdolności produkcyjnej glebom odłogowanym
16. Stanisław Włodek – Możliwość wykorzystania ścieków i osadów ściekowych w uprawie roślin energetycznych
17. Weber Ryszard – Bezpłużna uprawa roli w warunkach dużych ilości pozostałości pożniwnych

_____________________________ 

WYBRANE ELEMENTY TECHNOLOGII PRODUKCJI ROŚLINNEJ

(Studia i Raporty IUNG-PIB Nr 9) Pełny tekst(1,9MB)
Wstęp
1. Kazimierz Noworolnik – Rola odmiany w technologii produkcji zbóż jarych
2. Danuta Leszczyńska i in. – Ilość wysiewu nasion jako czynnik kształtujący plon ziarna zbóż
3. Alicja Sułek i in. – Reakcja zbóż na nawożenie azotem
4. Jerzy Grabiński i in. – Terminy siewu w uprawie zbóż
5. Kazimierz Noworolnik – Znaczenie terminu i gęstości siewu w uprawie jęczmienia ozimego
6. Grażyna Podolska – Kształtowanie cech jakościowych ziarna pszenicy poprzez technologię produkcji
7. Kazimierz Noworolnik – Kształtowanie jakości ziarna jęczmienia jarego browarnego poprzez zabiegi agrotechniczne
8. Bogusława Jaśkiewicz – Uściślenie agrotechniki półkarłowego pszenżyta ozimego
9. Danuta Leszczyńska – Znaczenie owsa nagoziarnistego i elementy jego agrotechniki
10. Franciszek Brzóska – Wykorzystanie ziarna zbóż w żywieniu różnych gatunków zwierząt
11. Stanisław Krasowicz – Poziom plonu jako czynnik kształtujący opłacalność produkcji ziarna zbóż
12. Eliza Gaweł – Mieszanki koniczyny czerwonej i lucerny z trawami w użytkowaniu kośnym i pastwiskowym
13. Józefa Harasim – Niektóre elementy agrotechniki pastwiskowych mieszanek traw z koniczyną białą na gruntach ornych
14. Mariola Staniak – Czynniki agrotechniczne warunkujące plonowanie i wartość pokarmową festulolium
15. Marian Machul – Możliwości i skutki stosowania uproszczeń i siewu bezpośredniego w uprawie kukurydzy
16. Jerzy Księżak – Wybrane elementy agrotechniki mieszanek roślin strączkowych ze zbożami uprawianych na nasiona
17. Janusz Podleśny – Doskonalenie wybranych elementów technologii produkcji nasion roślin strączkowych
18. Stanisław Krasowicz – Organizacyjne i ekonomiczne aspekty produkcji pasz

_____________________________ 

PROBLEM EROZJI GLEB W PROCESIE PRZEMIAN STRUKTURALNYCH NA OBSZARACH WIEJSKICH

(Studia i Raporty IUNG-PIB Nr 10) Pełny tekst(7,67 MB)
1. Eugeniusz Nowocień – Wybrane zagadnienia erozji gleb w Polsce
2. Jerzy Karg, Zdzisław Bernacki – Zadrzewienia śródpolne w krajobrazie rolniczym
3. Zdzisław Bernacki, Jerzy Karg – Zadrzewienia śródpolne jako bariery antyerozyjne i biogeochemiczne
4. Bogusław Podolski – Agrotechnika przeciwerozyjna
5. Franciszek Woch – Urządzeniowe metody zmniejszania zagrożenia erozyjnego gleb
6. Franciszek Woch – Ekonomiczny aspekt ochrony gleb przed erozją w procesie urządzeniowym
7. Szymon Szewrański – Wybrane zagadnienia prawnej ochrony gleb przed erozją
8. Tadeusz Węgorek – Biologiczne metody zmniejszania zagrożenia gleb erozją wodną (fitomelioracje)


UPRAWA ROŚLIN ENERGETYCZNYCH A WYKORZYSTANIE ROLNICZEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ W POLSCE
(Studia i Raporty IUNG-PIB Nr 11) Pełny tekst(2,25MB)
Wstęp
1. Anna Grzybek – Zapotrzebowanie na biomasę i strategie energetycznego jej wykorzystania
2. Tomasz Stuczyński i in. – Prognoza wykorzystania przestrzeni rolniczej dla produkcji roślin na cele energetyczne
3. Antoni Faber – Przyrodnicze skutki uprawy roślin energetycznych
4. Jan Jadczyszyn, Antoni Faber, Andrzej Zaliwski – Wyznaczanie obszarów potencjalnie przydatnych do uprawy wierzby i ślazowca pensylwańskiego na cele energetyczne w Polsce
5. Jan Kuś i in. – Produkcyjność wybranych gatunków roślin uprawianych na cele energetyczne w różnych siedliskach
6. Danuta Chołuj i in. – Kompleksowa ocena biologicznej przydatności 7 gatunków roślin wykorzystywanych na cele energetyczne
7. Andrzej Roszkowski – Efektywność energetyczna różnych sposobów produkcji i wykorzystania biomasy
8. Mariusz Matyka – Opłacalność i konkurencyjność produkcji wybranych roślin energetycznych
9. Stanisław Krasowicz – Wpływ produkcji roślin energetycznych na rynek żywności


_____________________________

 

WYBRANE ZAGADNIENIA SYTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ I OBSZARÓW PROBLEMOWYCH ROLNICTWA W POLSCE

(Studia i Raporty IUNG-PIB Nr 12) Pełny tekst(15,9 MB)
Wstęp
1. Marek Korcz – Wyznaczanie obszarów zdegradowanych chemicznie z zastosowaniem systemu informacji przestrzennej – stan wiedzy
2. Sławomir Sioma, Dariusz Gozdowski – Możliwości wykorzystania Systemu Informacji Geograficznej do weryfikacji wniosków o płatności powierzchniowe
3. Eike Stefan Dobers – Generation of new soil information by combination of data sources of different content and scale using GIS and belief structures
4. Stanisław Białousz, Przemysław Kupidura – „Soil sealing” – zagrożenie gleb wymie-nione w europejskiej strategii ochrony gleb. Propozycja metodyki jego określania
5. Jan Jadczyszyn, Tomasz Stuczyński – Wykorzystanie numerycznej mapy glebowo-rolniczej do analizy obszarów wiejskich
6. Katarzyna Osińska-Skotak – Wykorzystanie zakresu termalnego zdjęć satelitarnych do określania temperatury gleby
7. Wiesław Musiał – Obszary problemowe rolnictwa w terenach górzystych Europy
8. Jerzy Bański – Problemy demograficzne obszarów wiejskich
9. Krystyna Filipiak, Jan Jadczyszyn – Kryteria wyboru i ocena obszarów problemowych rolnictwa w Polsce
10. Krystyna Filipiak – Uwarunkowania produkcji rolniczej na obszarach gleb silnie zakwaszonych
11. Grzegorz Siebielec, Tomasz Stuczyński i in. – Uwarunkowania produkcji rolniczej w regionach o dużym udziale gleb zanieczyszczonych metalami śladowymi
12. Krzysztof Jończyk, Jan Jadczyszyn, Krystyna Filipiak, Tomasz Stuczyński – Przestrzenne zróżnicowanie zawartości materii organicznej w glebach Polski w kontekście ochrony gleb i ich rolniczego wykorzystania
13. Jan Jadczyszyn – Ocena warunków przyrodniczo-ekonomicznych gospodarstw na obszarach zagrożonych erozją wodną w Polsce
14. Artur Łopatka, Tomasz Stuczyński, Jerzy Kozyra – Wykorzystanie metod modelowania w przestrzennej analizie zagrożeń gleb erozją wietrzną w kontekście Europejskiej Strategii Glebowej
15. Przemysław Turos – Satelitarne systemy obserwacji ziemi – siła różnorodności
16. Jan Jadczyszyn, Krystyna Filipiak, Tomasz Stuczyński – Ocena przestrzennego rozmieszczenia gleb podlegających skrajnej marginalizacji na obszarach ONW w Polsce


_____________________________ 

TWORZENIE POSTĘPU BIOLOGICZNEGO W HODOWLI TYTONIU I CHMIELU

(Studia i Raporty IUNG-PIB Nr 13) Pełny tekst(4,7 MB)
Wstęp
1. Teresa Doroszewska – Charakterystyka i występowanie wirusa Y ziemniaka (PVY) sprawcy brunatnej nekrozy nerwów tytoniu
2. Teresa Doroszewska, Anna Czubacka – Ocena odporności odmian i linii hodowlanych tytoniu na wirusa Y ziemniaka (PVY)
3. Dorota Laskowska – Charakterystyka groźnej choroby tytoniu – brązowej plamistości pomidora i rola wektora w jej przenoszeniu
4. Apoloniusz Berbeć – Znaczenie użytkowe i wartość kombinacyjna nowych linii ustalonych i mieszańców tytoniu typu Virginia
5. Anna Trojak-Goluch – Aktualne i potencjalne możliwości uprawy tytoniu w warunkach występowania czarnej zgnilizny korzeni
6. Anna Trojak-Goluch, Apoloniusz Berbeć – Przydatność nowych kontaktowych i systemicznych środków chemicznych do usuwania pędów bocznych tytoniu
7. Urszula Skomra – Główne kierunki hodowli chmielu w Polsce i na świecie
8. Teresa Doroszewska, Urszula Skomra, Marcin Przybyś, Anna Czubacka, Magdalena Grudzińska-Sterno – Uzyskiwanie zdrowych sadzonek chmielu jako element restrukturyzacji odmianowej
9. Urszula Skomra – Mączniak prawdziwy – groźna choroba chmielu
10. Jerzy Dwornikiewicz, Czesław Pietruch, Jerzy Kozyra – System sygnalizacji zagrożenia plantacji chmielu przez mączniaka rzekomego
11. Mieczysław Stasiak – Wpływ metody zakładania plantacji chmielu na plon szyszek i zawartość alfa kwasów


_____________________________ 

KIERUNKI ZMIAN W PRODUKCJI ROŚLINNEJ W POLSCE DO ROKU 2020

(Studia i Raporty IUNG-PIB Nr 14) Pełny tekst(9,2 MB)
Wstęp
1. K. Filipiak – Ilościowe metody prognozowania w rolnictwie
2. S. Krasowicz – Niematematyczne metody prognozowania w rolnictwie
3. S. Krasowicz, T. Stuczyński, A. Doroszewski – Produkcja roślinna w Polsce na tle warunków przyrodniczych i ekonomiczno-organizacyjnych
4. J. Grabiński, G. Podolska – Stan aktualny i perspektywy zmian w produkcji zbóż w Polsce
5. W. Nowacki – Stan aktualny i perspektywy produkcji ziemniaka w Polsce do roku 2020
6. J. Księżak, M. Staniak – Stan aktualny i perspektywy zmian produkcji roślin pastewnych w Polsce do roku 2020
7. J. Podleśny, J. Księżak – Aktualne i perspektywiczne możliwości produkcji nasion roślin strączkowych w Polsce
8. J. Dwornikiewicz – Stan aktualny i perspektywy uprawy chmielu w Polsce do roku 2020
9. T. Doroszewska – Stan aktualny i perspektywy uprawy tytoniu w Polsce
10. M. Matyka – Aktualny stan produkcji ogrodniczej w Polsce
11. M. Matyka – Rolnictwo polskie a produkcja roślinna na cele energetyczne
12. T. Jadczyszyn, K. Filipiak, J. Igras – Ocena stanu agrochemicznego gleb w średnio intensywnych gospodarstwach rolnych
13. M. Fotyma, J. Igras, J. Kopiński – Produkcyjne i środowiskowe uwarunkowania gospodarki nawozowej w Polsce
14. S. Pruszyński – Stan obecny i przewidywane kierunki zmian w ochronie roślin do roku 2020
15. J. Kozyra, A. Doroszewski, A. Nieróbca – Zmiany klimatyczne i ich przewidywany wpływ na rolnictwo w Polsce
16. T. Stuczyński, A. Łopatka – Prognoza przekształceń gruntów rolnych na cele związane z urbanizacją w perspektywie 2030 r.
17. W. Ziętara – Organizacyjno-ekonomiczne uwarunkowania zmian w polskim rolnictwie do roku 2020
18. E. Arseniuk, T. Oleksiak – Postęp w hodowli głównych roślin uprawnych w Polsce i możliwości jego wykorzystania do 2020 roku
19. M. Wigier – Perspektywiczne kierunki zmian w polityce rolnej UE i ich wpływ na polskie rolnictwo
20. J. Krupiński – Przewidywane zmiany w produkcji zwierzęcej w Polsce do roku 2020
21. J. Pawlak – Przewidywane zmiany w mechanizacji produkcji roślinnej w Polsce do roku 2020


_____________________________

WYBRANE ELEMENTY REGIONALNEGO ZRÓŻNICOWANIA ROLNICTWA W POLSCE

(Studia i Raporty IUNG-PIB Nr 15) Pełny tekst(6,7 MB)
Wstęp
1. Stanisław Krasowicz – Regionalne zróżnicowanie zmian w rolnictwie polskim
2. Jerzy Kopiński – Regionalne zróżnicowanie intensywności organizacji produkcji rolniczej w Polsce
3. Mariusz Matyka – Regionalne zróżnicowanie produkcji ogrodniczej w Polsce
4. Adam Harasim, Mariusz Matyka – Regionalne zróżnicowanie trwałych użytków zielo-nych a wybrane wskaźniki rolnictwa w Polsce
5. Adam Harasim – Regionalne zróżnicowanie pokrycia roślinnością gleb Polski
6. Jolanta Korzeniowska – Rolnictwo województwa dolnośląskiego na tle kraju
7. Danuta Mierzwa – Stan aktualny i perspektywy rozwoju grup producenckich na Dolnym Śląsku
8. Irena Kropsz – Rola przedsiębiorczości w rozwoju obszarów wiejskich Dolnego Śląska
9. Izabela Kurtyka – Stan aktualny i perspektywy rozwoju agroturystyki na Dolnym Śląsku na tle Polski
10. Seweryn Kukuła – Rolnictwo województwa świętokrzyskiego na tle kraju
11. Wiesław Dembek – Przyroda polska a Wspólna Polityka Rolna – wybrane problemy
12. Zenon Tederko – Wspieranie biznesu na rzecz bioróżnorodności
13. Krystyna Filipiak, Irena Duer – Ocena przestrzennej lokalizacji pakietów: ochrona gleb i wód, rolnictwo zrównoważone w oparciu o bazę danych o środowisku
14. Grażyna Niewęgłowska – Wpływ płatności dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) na gospodarstwa rolne w Polsce
15. Irena Duer – Zasada wzajemnej zgodności (cross-compliance) – nowym elementem Wspólnej Polityki Rolnej


 

 SYSTEMY WSPOMAGANIA DECYZJI W ZRÓWNOWAŻONEJ PRODUKCJI ROŚLINNEJ

(Studia i Raporty IUNG-PIB Nr 16) Pełny tekst(3,5 MB)

Wstęp
1.Tamara Jadczyszyn – Planowanie nawożenia w gospodarstwie z wykorzystaniem programu NawSald   
2.Anna Podleśna – Elementy wspomagania decyzji w tworzeniu planu     nawożenia roślin siarką
3.Anna Nieróbca – Systemy wspomagania decyzji w ochronie roślin     jako element integrowanej produkcji
4.Małgorzata Jędryczka i in. – SPEC – system wspomagania decyzji w ochronie rzepaku przed suchą zgnilizną kapustnych w Polsce
5.Wojciech Rysak – Praktyczne zastosowanie systemu wspomagania decyzji w ochronie ziemniaka na terenie woj. lubelskiego
6.Jacek Hołaj – Potrzeby informacyjne producentów kukurydzy
7.Andrzej S. Zaliwski – System wspomagania decyzji w wyborze odmiany kukurydzy (ZeaSoft)
8.Jerzy Kozyra, Andrzej S. Zaliwski, Anna Nieróbca, Jerzy Grabiński     – System zaleceń rolniczych związanych z przebiegiem pogody
9.Andrzej S. Zaliwski – Organizacja modułu pogodowego krajowego systemu doradztwa w zakresie zrównoważonej produkcji roślinnej

_____________________________  

STAN I KIERUNKI ZMIAN W PRODUKCJI ROLNICZEJ (WYBRANE ZAGADNIENIA)

(Studia i Raporty IUNG-PIB Nr 17) Pełny tekst(5 MB)

Wstęp
1.Zuzanna Jarosz – Regionalne zróżnicowanie i prognoza zmian w użytkowaniu ziemi
2.Zuzanna Jarosz – Zmiany strukturalne w rolnictwie polskim
3.Stanisław Twardy – Tendencje zmian użytkowania przestrzeni rolniczej obszarów karpackich
4.Jerzy Barszczewski, Zbigniew Wasilewski, Halina Jankowska-Huflejt, Barbara Wróbel – Stan i perspektywy wykorzystania trwałych użytków zielonych w Polsce
5.Jan Kuś, Stanisław Krasowicz, Janusz Igras – Przewidywane kierunki zmian w produkcji rolniczej w Polsce do roku 2020
6.Adam Harasim – Przewidywane kierunki zmian w technologiach produkcji roślinnej
7.Jadwiga Bożek – Taksonomiczna analiza struktury zasiewów w Polsce w 2007 r. i ocena różnic jej stanu w stosunku do roku 2002
8.Kazimierz Jabłoński – Kierunki przewidywanych zmian w technologii produkcji ziemniaka do roku 2020
9.Jacek Chotkowski – Czynniki kształtujące zużycie kwalifikowanego materiału nasiennego w rolnictwie (na przykładzie ziemniaka)
10.Marek Mrówczyński, Felicyta Walczak, Marek Korbas, Adam Paradowski, Magdalena Roth – Zmiany klimatyczne a zagrożenia roślin rolniczych przez agrofagi
11.Jerzy Kopiński – Stan i prognozowane kierunki zmian pogłowia zwierząt gospodarskich w Polsce do roku 2020

_____________________________  

PRODUKCYJNE i ŚRODOWISKOWE ASPEKTY WSPÓŁCZESNYCH METOD NAWOZENIA i REGULACJI ZACHWASZCZENIA

(Studia i Raporty IUNG-PIB Nr 18) Pełny tekst(5 MB)

Wstęp
1. Jolanta Korzeniowska – Postęp w badaniach nad nawozami o kontrolowanym działaniu
2. Ewa Stanisławska-Glubiak – Nawożenie roślin uprawnych molibdenem
3. Krzysztof Domaradzki – Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość ochrony roślin przed chwastami
4. Henryka Rola, Józef Rola, Krzysztof Domaradzki, Hanna Gołębiowska – Strategia regulacji zachwaszczenia w agrocenozach
5. Renata Kieloch – Przyrodnicze i agrotechniczne uwarunkowania skuteczności zabiegów chwastobójczych
6. Katarzyna Marczewska-Kolasa, Renata Kieloch – Możliwości łącznego stosowania bioregulatorów i herbicydów w zbożach
7. Hanna Gołębiowska – Możliwości kontroli zachwaszczenia kukurydzy w integrowanym systemie gospodarowania
8. Tomasz Snopczyński – Charakterystyka wybranych gatunków chwastów stanowiących zagrożenie dla upraw kukurydzy
9. Mariusz Kucharski, Jerzy Sadowski – Badania pozostałości herbicydów w płodach rolnych na przestrzeni ostatniego dwudziestolecia
10. Tomasz Sekutowski, Henryka Rola – Glebowy bank nasion jako niewyczerpalne źródło diaspor chwastów
11. Jerzy Sadowski, Marek Badowski, Mariusz Kucharski – Przydatność herbicydów do regulacji zachwaszczenia na trwałych użytkach zielonych

_____________________________  

 ODDZIAŁYWANIE ROLNICTWA NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE W WARUNKACH ZMIAN KLIMATU

(Studia i Raporty IUNG-PIB Nr 19) Pełny tekst(13 MB)

Wstęp
1. Janusz Igras, Jan Jadczyszyn, Tomasz Stuczyński – Problemy kształtowania środowiska rolniczego w świetle badań IUNG-PIB – osiągnięcia i nowe wyzwania
2. Jan Kucharski, Jadwiga Wyszkowska – Oddziaływanie rolnictwa na właściwości mikrobiologiczne gleb
3. Jan Jadczyszyn – Wpływ systemów uprawy roli na nasilenie procesów erozyjnych w warunkach zmian klimatu
4. Wioletta Wrzeszcz – Bilans glebowej substancji organicznej w gospodarstwach indywidualnych objętych rachunkowością rolną FADN
5. Edward Pierzgalski – Zasoby wodne a rozwój rolnictwa
6. Mariusz Kucharski – Chemiczna ochrona roślin przed chwastami – wpływ na środowisko
7. Zbigniew W. Kundzewicz, Andrzej Kędziora – Zmiany klimatu i ich wpływ na środowisko i gospodarkę – obserwacje i projekcje
8. J. Kozyra, A. Nieróbca, K. Mizak, R. Pudełko, M. Borzęcka-Walker, A. Faber, A. Doroszewski – Zmiana klimatu – nowe wyzwania dla rolnictwa

_____________________________  


OCENA ZRÓWNOWAŻENIA GOSPODAROWANIA ZASOBAMI ŚRODOWISKA ROLNICZEGO w WYBRANYCH GOSPODARSTWACH, GMINACH, POWIATACH i WOJEWÓDZTWACH.

(Studia i Raporty IUNG-PIB Nr 20) Pełny tekst(5,7 MB)

Wstęp
1. A. Faber, R. Pudełko, K. Filipiak, M. Borzęcka-Walker, R. Borek, J. Jadczyszyn, J. Kozyra, K. Mizak, Ł. Świtaj – Ocena stopnia zrównoważenia rolnictwa w Polsce w różnych skalach przestrzennych
2. Beata Feledyn-Szewczyk – Model RISE jako narzędzie oceny i optymalizacji stopnia zrównoważenia produkcji rolnej na poziomie gospodarstwa
3. Jerzy Kopiński – Wyniki bilansu azotu brutto w Polsce na tle zmian intensywności produkcji rolniczej
4. J. Igras, M. Fotyma, J. Kopiński, W. Podyma – Ocena zagrożeń nadmiarem azotu pochodzenia rolniczego w Polsce na tle innych krajów europejskich
5. Arkadiusz Tujaka – Bilans fosforu na różnych poziomach integracji przestrzennej w Polsce
6. Andrzej S. Zaliwski – Tendencje zmian w emisji CH4 i N2O w przekroju województw
7. Zuzanna Jarosz – Zmiany w użytkowaniu ziemi w Polsce

_____________________________

MOŻLIWOŚCI ROZWOJU OBSZARÓW PROBLEMOWYCH ROLNICTWA (OPR) W ŚWIETLE PROW 2007–2013.

(Studia i Raporty IUNG-PIB Nr 21) Pełny tekst(4,3 MB)

Wstęp
1. Jan Jadczyszyn, Krystyna Filipiak, Tomasz Stuczyński, Piotr Koza, Stanisław Wilkos – Obszary Problemowe Rolnictwa (OPR) oraz ONW w Polsce różnice kryteriów i zasięgów przestrzennych
2. Wiesław Musiał – Propozycje doskonalenia systemu wspierania rolnictwa na obszarach górskich
3. Piotr Fogel – Obszary problemowe rolnictwa w świetle planowania miejscowego
4. Krzysztof Jończyk, Jan Jadczyszyn – Wybrane działania rolnośrodowiskowe w kontekście ograniczania zagrożeń występujących na obszarach problemowych ronictwa
5. Piotr Skolud – Zalesianie gruntów a obszary problemowe rolnictwa
6. Krystyna Filipiak, Jan Jadczyszyn, Stanisław Wilkos – Wykorzystanie niektórych działań z osi 2 PROW na obszarach problemowych rolnictwa
7. Agnieszka Kucharska – Polityka UE w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007–2013 ze szczególnym uwzględnieniem osi 2
8. Irena Duer – Współzależność wymogów wzajemnej zgodności (cross-compliance) z programem rolnośrodowiskowym
9. Irena Duer – Dobra publiczne użytkowane i dostarczane przez rolnictwo – wspierane w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich
10. Stanisław Białousz, Sebastian Różycki – Czy dyrektywa UE INSPIRE jest potrzebna rolnictwu i gleboznawstwu?
11. Radosław Kaczyński – Czynniki siedliskowe warunkujące procesy akumulacji i rozkładu glebowej materii organicznej

_____________________________ 

MOŻLIWOŚCI ROZWOJU GOSPODARSTW O RÓŻNYCH KIERUNKACH PRODUKCJI ROLNICZEJ W POLSCE.

(Studia i Raporty IUNG-PIB Nr 22) Pełny tekst(3,9 MB)

Wstęp
1. Jerzy Kopiński, Stanisław Krasowicz – Regionalne zróżnicowanie warunków produkcji rolniczej w Polsce
2. Mariusz Matyka, Adam Harasim – Zróżnicowanie gospodarstw rolniczych w Polsce według kierunków produkcji
3. Wojciech Józwiak –Zróżnicowanie gospodarstw rolniczych w Polsce według siły ekonomicznej
4. Adam Harasim – realizacja zasad zrównoważonego rozwoju w gospodarstwach rolniczych o różnych kierunkach produkcji
5. Jan Kuś – Produkcyjne i siedliskowe konsekwencje zmian w produkcji rolniczej w Polsce
6. Krzysztof Jończyk, Jarosław Stalenga – Możliwości rozwoju różnych systemów gospodarowania w Polsce
7. Jerzy Grabiński – Główne problemy funkcjonowania gospodarstw zbożowych
8. Wojciech Ziętara – Perspektywy rozwoju gospodarstw o różnych kierunkach produkcji w Polsce z uwzględnieniem zróżnicowania regionalnego
9. Mariusz Zarychta, Janusz Igras – Działalność Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB w zakresie wspierania gospodarstw rolniczych

_____________________________  

Związki fitogeniczne jako naturalna alternatywa antybiotykowych promotorów wzrostu.

(Studia i Raporty IUNG-PIB Nr 23) Pełny tekst(2,9 MB)

Wstęp
1. Jerzy Księżak, Eliza Gaweł, Mariola Staniak – Dodatki paszowe  stosowane w żywieniu zwierząt monogastrycznych i przeżuwaczy
2. Małgorzata Szumacher-Strabel, Adam Cieślak – Wtórne metabolity  roślinne w żywieniu zwierząt przeżuwających
3. Dariusz Jędrejek, Anna Stochmal – Nowe składniki roślinne w żywieniu zwierząt przeżuwających (Projekt RUMEN-UP)
4. Bruno Stefanon, Geert Bruggeman, Jürgen Zentek, Anneluise Mader – Związki fitogeniczne w paszach – ich etykietowanie i możliwości śledzenia

_____________________________  

Wybrane aspekty przemian strukturalnych na obszarach wiejskich.

(Studia i Raporty IUNG-PIB Nr 24) Pełny tekst(8,7 MB)

Wstęp
1. Franciszek Woch Andrzej Betka – Ocena zmian wykorzystania przestrzeni wiejskiej w różnych uwarunkowaniach przyrodniczych i ekonomiczno-społecznych na przykładzie wybranych gmin
2. Sebastian Jaros, Franciszek Woch – Analiza przyczyn odłogowania gruntów rolnych w województwie świętokrzyskim na przykładzie gminy Kije
3. Leszek Szymański – Wykorzystanie danych przestrzennych i pomiarów GPS do kontroli norm i wymagań wzajemnej zgodności (cross compliance)
4. Teresa Dzikowska – Założenia teoretyczne i ich implementacja w procesie planowania urządzenioworolnego według reguły „studiów”
5. Tomasz Stojek – Możliwości wykorzystania dodatkowych narzędzi i przestrzennych baz danych dla rolników w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i zwiększenia skuteczności ochrony środowiska w ramach PROW

_____________________________  


STAN  OBECNY I  PERSPEKTYWY   NAWOŻENIA ROŚLIN  W  POLSCE W  ASPEKCIE  REGULACJI PRAWNYCH.

(Studia i Raporty IUNG-PIB Nr 25) Pełny tekst(2,7 MB)

Wstęp
1. Janusz Igras, Jerzy Kopiński, Mariusz Matyka, Piotr Ochal – Zużycie nawozów mineralnych w Polsce w układzie regionalnym
2. Mieczysław Borowik, Andrzej Biskupski, Piotr Rusek – aktualne tendencje stosowania nawozów płynnych
3. Anna Podleśna – Perspektywy nawożenia roślin siarką
4. Anna Kocoń – Perspektywy stosowania mikroelementów w uprawach rolniczych
5. Agnieszka Rutkowska – Stan obecny i perspektywy stosowania środków wspomagających uprawę roślin
6. Zofia Puff, Ryszard Sałaciński, Barbara Lipowska, Jerzy Witek, Anna Kocoń – Ocena przydatności ceramizowanych agrospieków nawozowych do zasilania gleb
7. Tamara Jadczyszyn, Piotr Ochal – Rolnicze wykorzystanie odpadów w świetle przepisów prawnych
8. Tamara Jadczyszyn – Wprowadzanie do obrotu nawozów organicznych i organiczno-mineralnych
9. Teresa Wieczorek – Znakowanie opakowań i etykiet nawozów – wymagania
10. Hanna Bauman-Kaszubska – Przesłanki merytoryczne i zakres raportu o oddziaływaniu osadów ściekowych na środowisko

_____________________________

STAN  OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO  W  POLSCE.

(Studia i Raporty IUNG-PIB Nr 26) Pełny tekst(2,4 MB)

Wstęp
1. Jerzy Kopiński – Efektywność ekonomiczna gospodarstwa ekologicznego w okresie zmian systemu produkcji (na przykładzie RZD Grabów)
2. Jan Kuś – Rolnictwo ekologiczne i perspektywy jego rozwoju
3. Jarosław Stalenga – Efektywność ekonomiczna gospodarstw ekologicznych w rejonie Brodnicy
4. Krzysztof Jończyk – Problemy agrotechniki w rolnictwie ekologicznym

_____________________________

ŚRODOWISKOWE SKUTKI DZIAŁALNOŚCI  ROLNICZEJ I WDRAŻANIA PROW NA OBSZARACH PROBLEMOWYCH ROLNICTWA.

(Studia i Raporty IUNG-PIB Nr 27(1))     Pełny tekst(49,4 MB)

Wstęp
1. Jan Jadczyszyn, Piotr Koza – Program rolnośrodowiskowy i zalesienia na obszarach problemowych rolnictwa zagrożonych erozją wodną
2. Adam Koćmit, Marek Podlasiński, Justyna Chudecka, Tomasz Tomaszewicz – Znaczenie denudacji w kształtowaniu pokrywy glebowej i warunków wodnych na płaskich równinach morenowych Pomorza Zachodniego
3. Nowocień Eugeniusz, Podolski Bogusław, Wawer Rafał – Przegląd metod zabudowy wąwozów oraz skarp na obiektach doświadczalnych
4. Magdalena Patro –Zabudowa przegrodami ziemnymi linii okresowych spływów w krajobrazie rolniczym
5. Jacek M. Pijanowski, Markus Wildisen – Ochrona gruntów w ramach kompleksowego urządzania obszarów wiejskich w Szwajcarii
6. Bogusław Podolski, Eugeniusz Nowocień, Rafał Wawer – Wybrane elementy melioracji przeciwerozyjnych na użytkach rolnych zagrożonych erozją wodną
7. Jerzy Rejman – Ekonomiczny aspekt obniżenia produktywności gleb płowych w terenach lessowych
8. Roman Rybicki – Zmiany struktury użytkowania gruntów we wsi Gałkowice w latach 1938–2008
9. Ewa Smolska – Intensywność erozji żłobinowej na obszarach młodoglacjalnych w świetle badań terenowych w zlewni górnej Szeszupy (Pojezierze Suwalskie, Polska NE)
10. Jolanta Święchowicz – Wpływ cech deszczu na występowanie spłukiwania na stokach pogórskich użytkowanych rolniczo (Pogórze Wiśnickie)
11. Rafał Wawer, Eugeniusz Nowocień, Bogusław Podolski – Aktualne zagrożenie erozją wodną powierzchniową gleb w województwach w latach 2000–2006
12. Bartłomiej Kałuża, Franciszek Woch – Problem erozji wodnej gleb na użytkach rolnych województwa świętokrzyskiego na przykładzie wybranych obiektów w gminie Bodzentyn
13. Artur Łopatka, Piotr Koza, Jan Jadczyszyn, Tomasz Stuczyński – Ocena ryzyka zagrożenia erozją wodną w Polsce na podstawie modelu USLE

_____________________________  

TECHNIKI  I  TECHNOLOGIE STOSOWANE  W  PRODUKCJI ROŚLINNEJ  A  ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE.

(Studia i Raporty IUNG-PIB Nr 28(2))     Pełny tekst(4,1 MB)

Wstęp
1. Krzysztof Domaradzki, Hanna Gołębiowska – Zmiany w systemach odchwaszczania buraka cukrowego i kukurydzy
2. Ewa Stanisławska-Glubiak, Jolanta Korzeniowska, Czesław Pietruch – Programy komputerowe jako narzędzia wspomagające efektywne i bezpieczne nawożenie roślin mikroelementami
3. Hanna Gołębiowska, Elżbieta Pląskowska – Wpływ agrotechniki na występowanie chorób fuzaryjnych oraz jakość i zdrowotność ziarna odmian żyta ozimego
4. Renata Kieloch – Wpływ herbicydów na jakość ziarna
5. Mariusz Kucharski, Jerzy Sadowski – Czynniki wpływające na poziom pozostałości herbicydów w glebie i materiale roślinnym
6. Mariusz Kucharski, Katarzyna Marczewska-Kolasa, Krzysztof Domaradzki – Odporność chwastów na herbicydy w świetle badań IUNG-PIB w latach 1999–2010
7. Cezary A. Kwiatkowski – Rola międzyplonów we współczesnym rolnictwie
8. Jerzy Sadowski, Mariusz Kucharski – Herbicydy w uprawie rzepaku – pozostałości w środowisku
9. Tomasz R. Sekutowski – Standardowe oraz alternatywne testy roślinne jako cenne narzędzia w badaniach ekotoksykologicznych
10. Ryszard Weber – Uprawa bezpłużna zbóż po przedplonach zbożowych
11. Stanisław Wróbel, Urszula Sienkiewicz-Cholewa, Adam Kaus, Aleksandr Mickiewicz – Remediacja gleb zanieczyszczonych jako ważny element bezpieczeństwa produkcji roślinnej

_____________________________  


PROBLEMY ZRÓWNOWAŻONEGO GOSPODAROWANIA W PRODUKCJI ROLNICZEJ.

(Studia i Raporty IUNG-PIB Nr 29(3) ) Pełny tekst(9,92 MB)

Wstęp
1. Mariusz Matyka – Główne założenia strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2011-2020
2. Stanisław Krasowicz – Problemy zrównoważonego rozwoju rolnictwa polskiego w świetle badań IUNG-PIB
3. Adam Harasim – Metodyczne aspekty oceny zrównoważonego rozwoju rolnictwa na różnych poziomach zarządzania
4. Wioletta Wrzaszcz – Ocena zrównoważenia gospodarstw rolnych na podstawie danych Polskiego FADN
5. Jerzy Kopiński – Wyniki produkcyjne i ekonomiczne gospodarstw rolniczych o różnych kierunkach produkcji
6. Jan Kuś – Produkcyjne i środowiskowe następstwa specjalizacji gospodarstw rolniczych
7. Janusz Smagacz – Produkcyjno-ekonomiczne i środowiskowe skutki różnych systemów uprawy roli
8. Tamara Jadczyszyn – Ocena zrównoważenia gospodarki nawozowej w Polsce
9. Stefan Pruszyński – Ochrona roślin w rolnictwie zrównoważonym
10. Mariusz Matyka – Ryzyko jako element produkcji rolniczej

_____________________________   

DOSKONALENIE INTEGROWANYCH TECHNOLOGII PRODUKCJI ZBÓŻ JARYCH I ROŚLIN PASTEWNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM POCZĄTKOWYCH ELEMENTÓW AGROTECHNIKI.

(Studia i Raporty IUNG-PIB Nr 30(4) ) Pełny tekst(2,96 MB)

Wstęp
1.Janusz Smagacz, Andrzej Madej - Perspektywiczne kierunki rozwoju różnych systemów uprawy roli
2.Kazimierz Noworolnik - Znaczenie parametrów siewu w integrowanej technologii produkcji jęczmienia jarego
3.Bogusława Jaśkiewicz - Rola siewu w integrowanej technologii produkcji pszenżyta jarego
4.Alicja Sułek, Leszek Rachoń ‒ Doskonalenie siewu w integrowanej technologii produkcji pszenicy jarej
5.Danuta Leszczyńska - Siew jako ważny element integrowanej technologii produkcji owsa
6.Janusz Podleśny, Tadeusz Bieniaszewski ‒ Znaczenie siewu w integrowanej technologii produkcji nasion łubinów
7.Grażyna Podolska, Marta Wyzińska, Leszek Rachoń - Określenie przydatności odmian zbóż jarych do uprawy w technologii integrowanej
8.Jerzy Grabiński - Ochrona zasiewów w integrowanej produkcji zbóż jarych
9.Jerzy Księżak - Doskonalenie ważniejszych elementów agrotechniki kukurydzy i sorga
10.Kazimierz Noworolnik - Znaczenie uprawy mieszanek w integrowanej produkcji ziarna zbóż

_____________________________

ROLA BADAŃ NAUKOWYCH W KSZTAŁTOWANIU POSTĘPU W PRODUKCJI CHMIELU I TYTONIU.

(Studia i Raporty IUNG-PIB Nr 31(5) ) Pełny tekst(5,96 MB)

Wstęp
1. Urszula Skomra – Stan aktualny i perspektywy uprawy chmielu w Polsce
2. Urszula Skomra, Marcin Przybyś, Anna Trojak-Goluch – Kierunki badań naukowych wspierające doskonalenie genotypów chmielu
3. Monika Agacka, Urszula Skomra – Chmiel jako źródło bioaktywnych metabolitów wtórnych dla przemysłu piwowarskiego i farmaceutycznego
4. Apoloniusz Berbeć, Andrzej Madej – Obecna sytuacja i perspektywy uprawy tytoniu w Polsce na tle świata i Unii Europejskiej
5. Anna Depta, Magdalena Kawka, Karolina Kursa, Teresa Doroszewska – Nowoczesne metody i techniki w ulepszaniu genotypów tytoniu dla produkcji
rolniczej i poprawy  jakości surowca
6. Marcin Przybyś – Tytoń – zielony bioreaktor

_____________________________

WYBRANE ASPEKTY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU I SPECJALIZACJI GOSPODARSTW ROLNYCH.

(Studia i Raporty IUNG-PIB Nr 32(6) ) Pełny tekst(5,59 MB)

Wstęp
1. S. K r a s o w i c z, W. O l e s z e k – Program wieloletni IUNG-PIB jako wsparcie zrównoważonego rozwoju rolnictwa
2. A. H a r a s i m – Metoda oceny zrównoważonego rozwoju rolnictwa na poziomie gospodarstwa rolnego
3. A. M a d e j – Przydatność dwóch metod do oceny zrównoważenia gospodarstw rolnych o różnych kierunkach produkcji
4. A. H a r a s i m – Ocena stopnia zrównoważenia gospodarstw rolnych (na przykładzie RZD IUNG) 
5. W. W r z a s z c z – Zrównoważenie gospodarstw rolnych w świetle deklaracji i opinii rolników z województwa wielkopolskiego

6. C. A. K w i a t k o w s k i , E. H a r a s i m , P. M a z i a r z – Gospodarstwa ekologiczne w strategii zrównoważonego rozwoju rolnictwa
7. M. M a t y k a , S. K r a s o w i c z , J. K o p i ń s k i , J. K u ś – Regionalne zróżnicowanie zmian produkcji rolniczej w Polsce
8. J. K u ś – Specjalizacja gospodarstw rolnych i jej konsekwencje produkcyjne, ekonomiczne i siedliskowe 
9. J. K o p i ń s k i – Ocena produkcyjno-ekonomiczna wybranych gospodarstw rolnych w województwie podlaskim
10. A. M a d e j – Rolnictwo województwa podlaskiego na tle kraju

_____________________________

DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUTU UPRAWY NAWOŻENIA I GLEBOZNAWSTWA-PIB W PUŁAWACH W ZAKRESIE WSPIERANIA DORADZTWA I PRAKTYKI ROLNICZEJ.

(Studia i Raporty IUNG-PIB Nr 33(7) ) Pełny tekst(8,37 MB)

Wstęp
1. M. Z a r y c h t a – Działania Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-PIB na rzecz doradztwa i praktyki rolniczej
2. A. S. Z a l i w s k i – Informacja, wiedza, decyzje i systemy wspomagania decyzji
3. Z. J a r o s z – Systemy ekspertowe w produkcji roślinnej
4. A. S. Z a l i w s k i, A. N i e r ó b c a – Migracja portalu IPM doWindows Server 2008 
5. A. S. Z a l i w s k i – Program AGROEFEKT w wersji internetowej – AGROEFEKT-2012-ONLINE

_____________________________


PROBLEMY GOSPODARKI NAWOZOWEJ W POLSCE

(Studia i Raporty IUNG-PIB Nr 34(8) ) Pełny tekst (4,72 MB)

Wstęp
1. T. Jadczyszyn, P. Ochal − Zakwaszenie gleb i potrzeby wapnowania
2. W. Grzebisz, J. Diatta , W. Szczepaniak − Środowiskowe skutki zakwaszenia gleb uprawnych
3. T. Jadczyszyn , J. Kopiński − Produkcyjne i środowiskowe aspekty nawożenia azotem
4. Jurga , A. Kocoń − Czynniki wpływające na zawartość azotanów (V) i azotanów (III) w roślinach
5. J. Kopiński, P. Ochal, T. Jadczyszyn − Produkcyjne i środowiskowe aspekty gospodarowania fosforem
6. J. Kopiński, P. Ochal − Gospodarowanie potasem w warunkach zróżnicowanej zasobności gleb
7. D. Pikuła − Aktualne trendy w gospodarowaniu glebową materią organiczną
8. A. Podleśna − Potrzeby nawożenia siarką- stan obecny i perspektywy
9. W. Lipiński − Zasobność gleb Polski w mikroelementy
10. A. Kocoń − Potrzeby nawożenia mikroelementami
11. K. Kantek, J. Korzeniowska − Potrzeby nawożenia zbóż mikroelementami w województwie dolnośląskim
12. A. Rutkowska − Środki wspomagające uprawę roślin jako element gospodarki nawozowej
13. K. Kęsik, M. Zarychta − Zalecenia i praktyka w nawożeniu

_____________________________   

ZAGROŻENIA DLA PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA GLEB UŻYTKOWANYCH ROLNICZO
−WYBRANE ZAGADNIENIA

(Studia i Raporty IUNG-PIB Nr 35(9) ) Pełny tekst (14,9 MB)

Wstęp
1. A. Łopatka, P. Koza ─ Naturalne czynniki ograniczające użytkowanie gleb w Polsce i w Unii Europejskie
2. E. Nowocień, R. Wawer ─ Ocena struktury zagrożeń gleb erozją wodną w Polsce
3. E. A. Czyż, A. Łopatka, A. R. Dexter, M. Łysiak, J. Stanek - Tarkowska ─ Podatność gleb na zagęszczenie
4. B. Maliszewska - Kordybach, B. Smreczak, A. Klimkowicz - Pawlas ─ Zagrożenie zanieczyszczeniami chemicznymi gleb na obszarach rolniczych w Polsce w świetle badań IUNG-PIB w Puławach
5. M. Kucharski ─ Pozostałości środków ochrony roślin w glebie
6. B. Smreczak, A. Klimkowicz - Pawlas , B. Maliszewska - Kordybach ─ Biodostępność trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO) w glebach
7. A. Klimkowicz - Pawlas , B. Maliszewska - Kordybach, B. Smreczak ─ Metody oceny ryzyka ekologicznego terenów narażonych na oddziaływanie zanieczyszczeń organicznych
8. B. Suszek - Łopatka ─ Znaczenie stresu łączonego dla oceny zagrożeń ekotoksykologicznych środowiska glebowego
9. J. Niedźwiecki, G. Debaene ─ Nowoczesne chemometryczne metody oznaczania substancji organicznej w glebach

_____________________________

ZMIANY W TECHNOLOGII PRODUKCJI ROŚLINNEJ − OCENY I WPŁYW NA ŚRODOWISKO ROLNICZE

(Studia i Raporty IUNG-PIB Nr 36(10) ) Pełny tekst (5,9 MB)

Wstęp
1. H. Gołębiowska, E. Pląskowska – Stan fitosanitarny uprawy kukurydzy modyfikowany stopniem zachwaszczenia a zdrowotność ziarna przeznaczonego do konsumpcji
2. M. Kucharski , J. Sadowski, B. Wujek – Zmiany w aplikacji herbicydów jako element ograniczający niekorzystny wpływ technologii stosowanych w produkcji roślinnej na środowisko rolnicze
3. R. Kieloch – Znaczenie odmiany w ochronie zbóż przed chwastami
4. M. Kucharski , J. Sadowski, O. Kalitowska – Łączne stosowanie herbicydów z adiuwantami w zabiegach przedwschodowych – skuteczność i wpływ na środowisko
5. C. A. Kwiatkowski, A. Yakimovich, M. Haliniarz , E. Harasim – Możliwości regulacji zachwaszczenia na wybranych plantacjach roślin zielarskich w Polsce i na Białorusi
6. T. Piskier, T. R. Sekutowski – Środowiskowe i produkcyjne skutki stosowania bezorkowych systemów uprawy roli
7. H. Gołębiowska, T. Snopczyński – Kierunki zmian w ochronie kukurydzy przed zachwaszczeniem zachodzące w ostatnim dziesięcioleciu
8. R. Weber, H. Bujak, D. Zalewski – Zmienność plonowania wybranych odmian pszenicy ozimej w punktach doświadczalnych porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego na Dolnym Śląsku
9. A. Biskupski, T. R. Sekutowski, S. Włodek – Gospodarcze i ekologiczne znaczenie międzyplonów w produkcji roślinnej
10. J. Sadowski, M.Kucharski – Konsekwencje zmian w dostępności środków ochrony roślin dla zanieczyszczeń herbicydowych wód na terenach rolniczych
11. T. R. Sekutowski – Bioindykatory w badaniu skażenia środowiska ksenobiotykami
12. S. Włodek, K. Pawęska, A. Biskupski – Wykorzystanie ścieków do nawodnień w aspekcie zmian klimatycznych

_____________________________


DOBRE PRAKTYKI W NAWOŻENIU

(Studia i Raporty IUNG-PIB Nr 37(11) ) Pełny tekst (5,22 MB)

Wstęp
1. P. Ochal – Wapnowanie podstawowym elementem dobrych praktyk rolniczych
2. A. Kocoń – Potrzeby pokarmowe roślin
3. A. Rutkowska – Racjonalne i efektywne nawożenie azotem
4. T. Jadczyszyn – Zrównoważone gospodarowanie fosforem i potasem w produkcji roślinnej
5. D. Pikuła – Racjonalne gospodarowanie nawozami naturalnymi i organicznymi
6. A. Pecio – Nawożenie zbóż ozimych
7. A. Pecio – Nawożenie zbóż jarych
8. D. Pikuła – Nawożenie kukurydzy uprawianej na ziarno
9. A. Podleśna – Potrzeby pokarmowe i nawożenie rzepaku
10. A. Kocoń – Nawożenie roślin strączkowych
11. R. Winiarski – Rynek nawozów mineralnych w Polsce
12. A. Rutkowska – Regulacje prawne dotyczące nawożenia

_____________________________   

JAKOŚĆ INFORMACJI W SYSTEMACH WSPOMAGANIA DECYZJI

(Studia i Raporty IUNG-PIB Nr 38(12) ) Pełny tekst (13,3 MB)

Wstęp
1. A. Nieróbca, A.S. Zaliwski – Informacja i wiedza w rolnictwie
2. Z. Jarosz – Jakość i integralność danych w systemach wspomagania decyzji
3. Z. Jarosz – Jakość informacji i odkrywanie wiedzy w systemach wspomagania decyzji
4. Z. Jarosz – Systemy wspomagania decyzji w rolnictwie
5. A.S. Zaliwski, A. Nieróbca, A. Podleśna, J. Królikowski – Aktualizacja danych systemu IPM DSS
6. A.S. Zaliwski – Oprogramowanie narzędziowe portalu IPO
7. A.S. Zaliwski, A. Nieróbca, J. Kozyra, T. Górski – Aplikacja weindex do oceny wpływu pogody na plon roślin uprawnych

_____________________________   

WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII POCHODZENIA ROLNICZEGO I ICH WPŁYW NA ŚRODOWISKO

(Studia i Raporty IUNG-PIB Nr 39(13) )   Pełny tekst (6,3 MB)

Wstęp
1. Z. Jarosz, A. Faber – Możliwości ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia biopaliw
2. Z. Jarosz, A. Faber – Ograniczenia emisji rolniczych poprzez stosowanie optymalnych dawek nawożenia azotem
3. Z. Jarosz, A. Faber – Redukcje emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia biopaliw wskutek obowiązku uwzględniania pośrednich zmian użytkowania gruntów
4. E. Krasuska, A. Faber – Ceny biomasy a opłacalność wieloletnich upraw energetycznych
5. E. Krasuska, A. Faber – Potencjał ekonomiczny biomasy z wieloletnich upraw energetycznych
6. R. Pudełko, M. Borzęcka-Walker, Z. Jarosz, A. Faber, A. Jędrejek – Wpływ produkcji biomasy stałej dla potrzeb energetyki na emisję gazów cieplarnianych i zanieczyszczenia biogenami
7. P. Safader – Awifauna plantacji roślin przeznaczonych na cele energetyczne

_____________________________   

WYBRANE PROBLEMY ROLNICTWA POLSKIEGO Z UWZGLĘDNIENIEM STANU JEGO ZRÓWNOWAŻENIA

(Studia i Raporty IUNG-PIB Nr 40(14) )    Pełny tekst (11,09 MB)

Wstęp
1. M. Matyka – Stan rolnictwa w Polsce na tle Unii Europejskiej
2. J. Kuś – Stan rolnictwa ekologicznego na świecie w Unii Europejskiej i Polsce
3. J. Kopiński, M. Matyka – Stan obecny i przewidywane zmiany produkcji rolniczej w Polsce w perspektywie roku 2030
4. M. Matyka, J. Kopiński, S. Krasowicz, A. Łopatka – Obszary specyficzne jako determinanta regionalnego zróżnicowania i perspektyw rozwoju polskiego rolnictwa
5. A. Madej, S. Krasowicz – Zróżnicowanie warunków przyrodniczych i produkcji rolniczej w województwie dolnośląskim
6. A. Madej, S. Krasowicz – Rolnictwo województwa świętokrzyskiego na tle kraju
7. A. Harasim,  S. Krasowicz, M. Matyka – Zróżnicowanie stopnia zrównoważenia rolnictwa w Polsce w ujęciu regionalnym
8. A. Harasim, M. Matyka, A. Madej – Przestrzenne zróżnicowanie zrównoważenia rolnictwa na obszarze województw lubelskiego i świętokrzyskiego
9. A. Harasim,  S. Krasowicz, A. Madej – Ocena stopnia zrównoważenia uspołecznionych gospodarstw towarowych o różnych kierunkach produkcji
10. A. Harasim, J. Kopiński, A. Madej, M. Matyka – Ocena stopnia zrównoważenia indywidualnych gospodarstw rolnych o różnych kierunkach produkcji
11. B. Feledyn-Szewczyk – Bioróżnorodność roślin jako element zrównoważonego rozwoju rolnictwa

_____________________________   


TECHNOLOGIE PRODUKCJI ZBÓŻ I ROŚLIN PASTEWNYCH WARUNKUJĄCE WYSOKI PLON  I DOBRĄ JAKOŚĆ

(Studia i Raporty IUNG-PIB Nr 41(15) )    Pełny tekst (4,29 MB)

Wstęp
1. J. Podleśny,  A. Podleśna – Główne problemy związane z technologią produkcji nasion roślin strączkowych
2. K. Noworolnik – Agrotechnika w kształtowaniu plonu i jakości ziarna jęczmienia jarego na cele pastewne i spożywcze
3. E. Gaweł – Wybrane zagadnienia technologii uprawy roślin bobowatych drobnonasiennych
4. D. Leszczyńska – Wybrane elementy technologii uprawy jęczmienia ozimego
5. J. Grabiński, M. Wyzińska – Jesienne siewy pszenicy jarej w Polsce
6. J. Bojarszczuk, J. Księżak – Opłacalność uprawy mieszanek łubinu żółtego ze zbożami
7. G. Podolska – Czynniki siedliskowe i agrotechniczne wpływające na wartość technologiczną pszenicy ozimej
8. A. Sułek – Wybrane elementy technologii pszenicy jarej uprawianej na cele młynarskie i piekarnicze
9. K. Noworolnik – Plonowanie i jakość ziarna jęczmienia jarego browarnego w zależności od wybranych czynników agrotechnicznych
10. J. Grabiński – Warunki glebowe i agrotechnika w kształtowaniu wysokości i jakości plonów żyta ozimego
11. K. Noworolnik, A. Sułek – Agrotechnika owsa na cele paszowe i spożywcze
12. J. Księżak – Wartość pokarmowa mieszanek roślin strączkowych ze zbożami
13. M. Staniak, A. Fariaszewska – Produktywność trawpastewnych w warunkach suszy

_____________________________   

PODSTAWY NOWOCZESNEGO DORADZTWA NAWOZOWEGO W POLSCE

(Studia i Raporty IUNG-PIB Nr 42(16) )    Pełny tekst (12,49 MB)

Wstęp
1. M. Fotyma, K. Kęsik, W. Lipiński, K. Filipiak, L. Purchała – Testy glebowe jako podstawa doradztwa nawozowego
2. D. Wach – Metody oceny stanu odżywienia roślin
3. J. Niedźwiecki, G. Debaene, A. Pecio – Klasyczne i zaawansowane metody badania przestrzennego zróżnicowania żyzności gleb i łanu roślin
4. B. Jurga – Indeks fosforowy jako narzędzie do szacowania ryzyka strat fosforu do wód (przegląd piśmiennictwa)

_____________________________  


WYBRANE PROBLEMY PRODUKCJI ROLNICZEJ Z UWZGLĘDNIENIEM ASPEKTU DÓBR PUBLICZNYCH

(Studia i Raporty IUNG-PIB Nr 43(17) )    Pełny tekst (3,19 MB)

Wstęp
1. M. Matyka – Rozwój i znaczenie produkcji ogrodniczej w Polsce
2. U. Skomra – Analiza uwarunkowań ekonomiczno-rynkowych produkcji chmielu w Polsce
3. D. Laskowska,  T. Doroszewska – Uprawa tytoniu w Polsce – aktualne uwarunkowania agronomiczne i organizacyjno-ekonomiczne
4. J. Kuś – Znaczenie płodozmianu we współczesnym rolnictwie
5. J. Smagacz – Uprawa roli jako element zrównoważenia środowiskowego produkcji roślinnej
6. J. Kopiński – Implikacje zmian pogłowia zwierząt gospodarskich w Polsce dla puli azotu pochodzącego z produkcji zwierzęcej
7. A. Harasim – Zagadnienie dóbr publicznych związanych z rolnictwem i obszarami wiejskimi
8. A. Harasim – Ocena rolnictwa i obszarów wiejskich jako źródła dóbr publicznych w ujęciu regionalnym

_____________________________   

WYBRANE ZAGADNIENIA PRODUKCJI ROŚLINNEJ W POLSCE


(Studia i Raporty IUNG-PIB  Nr 44 (18))     Pełny tekst(10,2 MB)


Wstęp
1. J. Podleśny,  A. Podleśna – Produkcja roślinna w gospodarstwach rolnych województwa lubelskiego
2. A.S. Zaliwski – Systemy wspomagania decyzji jako źródło informacji decyzyjnej w integrowanej produkcji roślinnej
3. B. Jaśkiewicz – Wybrane aspekty uprawy pszenżyta ozimego
4. J. Bojarszczuk,  J. Księżak,  M. Staniak – Porównanie opłacalności uprawy grochu i bobiku w zależności od sposobu nawożenia
5. K. Noworolnik – Wybrane zagadnienia integrowanych technologii uprawy międzyodmianowych mieszanek zbóż jarych i ozimych
6. M. Staniak,  J. Bojarszczuk,  B. Feledyn-Szewczyk,  A.K. Berbeć,  J. Księżak – Zachwaszczenie kukurydzy w różnych systemach produkcji
7. K. Noworolnik – Warunki glebowe a plonowanie zbóż i ich współdziałania z czynnikami agrotechnicznymi
8. A. Sułek – Rola materiału siewnego i czynniki decydujące o jego jakości w produkcji zbóż
9. G. Podolska – Gryka źródłem składników do produkcji żywności funkcjonalnej
10. E. Gaweł,  M. Grzelak – Wpływ wybranych elementów technologii uprawy roślin bobowatych drobnonasiennych na jakość paszy
11. J. Grabiński – Czynniki wpływające na cechy jakości ziarna żyta chlebowego
12. A. Faber,  Z. Jarosz – Optymalizacja i analiza ryzyka emisji rolniczych gazów cieplarnianych w uprawie kukurydzy na cele paliwowe
13. A. Faber,  Z. Jarosz  – Perspektywy wykorzystania biomasy rolniczej na cele energetyczne w Unii Europejskiej i Polsce
14. A. Bochniarz – Niekreślanka wierzbówka w uprawach wierzby energetycznej


_____________________________ 

 

KSZTAŁTOWANIE ŻYZNOŚCI GLEBY


(Studia i Raporty IUNG-PIB  Nr 45 (19))     Pełny tekst(4,55 MB)


Wstęp
1. P. Ochal – Aktualny stan i zmiany żyzności gleb w Polsce
2. Kuś – Glebowa materia organiczna – znaczenie, zawartość i bilansowanie
3. A. Rutkowska – Produkcyjne i środowiskowe skutki wieloletniego wyczerpywania gleb z fosforu i potasu
4. A. Pecio, Z. Jarosz – Wpływ zabiegów agrotechnicznych na wybrane właściwości chemiczne
5. D. Pikuła – Wpływ wieloletniego nawożenia słomą na plonowanie roślin i żyzność gleby
6. A. Podleśna – Wpływ nawozów siarkowych na odczyn i zawartość gleb w składniki pokarmowe
7. A. Kocoń, A. Gałązka – Wpływ preparatów z mikroorganizmami pożytecznymi na właściwości fizykochemiczne gleby oraz plon roślin
8. A. Gałązka, A. Kocoń – Wpływ preparatów z mikroorganizmami pożytecznymi na liczebność i biomasę mikroorganizmów glebowych
9.  A. Gałązka, A. Kocoń – Ocena efektywności działania preparatów z mikroorganizmami pożytecznymi na aktywność enzymatyczną gleby
10. A. Madej – Ocena efektywności nawożenia mineralnego z uwzględnieniem ujęcia przestrzennego
11. T. Jadczyszyn – Chemiczne wskaźniki żyzności gleb Polski w świetle badań monitoringowych


_____________________________ 

WYBRANE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ GLEB PRZED DEGRADACJĄ


(Studia i Raporty IUNG-PIB  Nr 46 (20))     Pełny tekst(22,2 MB)


Wstęp
1. A. Faber, Z. Jarosz, A. Łopatka, G. Siebielec − Ocena zmian zawartości węgla organicznego w glebach na podstawie danych
monitoringu chemizmu gleb ornych w Polsce
2. A. Łopatka − Związek pomiędzy zawartością glebowej materii organicznej na gruntach ornych a strukturą upraw i obsadą zwierząt ustalony w oparciu o dane monitoringu LUCAS
3. S. Siebielec, M. Urbaniak, G. Siebielec − Zanieczyszczenia i metody uzdatniania komunalnych osadów ściekowych
4. J. Bigos − Problematyka dotycząca zakażeń bakteriami z rodzaju Salmonella występujących w rolnictwie
5. G. Debaene, D. Pikuła, J. Niedźwiecki, M. Kowalik −Spektroskopia bliskiej podczerwieni jako narzędzie przydatne w określaniu żyzności gleb
6. J. Jadczyszyn, P. Koza − Wdrażanie wybranych pakietów rolno-środowiskowych oraz zalesień na obszarach problemowych rolnictwa (OPR)
7. B. Smreczak, J. Jadczyszyn, A. Klimkowicz-Pawlas, A. Ukalska-Jaruga − Stan zanieczyszczenia gleb pierwiastkami śladowymi oraz struktura użytkowania gruntów w rejonie Olkusza
8. A. Baran, J. Wieczorek, M. Jaworska − Zawartość rtęci w glebach województwa małopolskiego
9.  S. Siebielec, G. Siebielec, B. Smreczak − Zanieczyszczenia osadów dennych rzek i zbiorników wodnych
10. E. Stanisławska-Glubiak, J. Korzeniowska, A. Kocoń − Reakcja wierzby i kukurydzy na obecność metali ciężkich w glebie z uwzględnieniem remediacji przy pomocy torfu
11. E. Kłusakiewicz, T. Kalicki, S. Chwałek, R. Czerniak, J. Horák, L. Domboroczki − Geochemistry of Zagyva’s floodplain deposits near Apc (northern Hungary) – the preliminary results
12. A. Wolińska, Z. Stępniewska, A. Pytlak − Methanotrophic bacteria from coal mine rock – characteristics, functions and nutrients uptake


_____________________________ 

 


_____________________________

 

PROBLEMY PRODUKCJI ROLNICZEJ W POLSCE W KONTEKŚCIE ICH ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO


(Studia i Raporty IUNG-PIB Nr 47 (1)) Pełny tekst(3,94 MB)


Wstęp
1.  S. Krasowicz, M. Stachyra–Programy wieloletnie IUNG-PIB jako płaszczyzna współpracy nauki i doradztwa z praktyką rolniczą
2.  M. Matyka – Przegląd wskaźników potencjalnie przydatnych do oceny wpływu WPR na rolnictwo
3.  S. Krasowicz – Wiedza jako jeden z czynników determinujących rozwój produkcji rolniczej w Polsce
4.  A. Madej – Ocena zmian produkcyjnych i organizacyjnych w polskim rolnictwie w latach 2004-2014
5.  J. Kuś - Gospodarowanie wodą w rolnictwie
6.  B. Feledyn-Szewczyk– Bioróżnorodność jako wskaźnik monitorowania stanu środowiska
7.  B. Jurga, J. Kopiński– Bilanse azotu i fosforu jako wskaźniki oddziaływania rolnictwa na środowisko
8.  J. Smagacz – Konsekwencje organizacyjne i środowiskowe różnych systemów uprawy roli.
9. A. Sułek, B. Jaśkiewicz – Tendencje w produkcji i wykorzystaniu zbóż w Polsce
10. J. Księżak, J. Bojarszczuk – Tendencje zmian produkcji i wykorzystania roślin pastewnych w Polsce


_____________________________

INNOWACJE W NAWOŻENIU


(Studia i Raporty IUNG-PIB Nr 48 (2)) Pełny tekst(12,4 MB)


Wstęp
1.  T . Jadczyszyn , W. Lipiński – Optymalizacja nawożenia azotem przy pomocy testu Nmin
2.  B . Jurga , R . Winiarski – Innowacje w zagospodarowaniu i stosowaniu nawozów naturalnych
3.  P. Ochal – Innowacje na rynku nawozów wapniowych w Polsce
4.  A . Kocoń – Aktualne trendy i innowacje w dolistnym dokarmianiu roślin uprawnych
5.  A . Rutkowska – Biostymulatory w nowoczesnej uprawie roślin
6.  D . Pikuła – Rola substancji humusowych oraz innowacyjne produkty zwiększające ich zawartość w glebie
7.  K . Kęsik – Zastosowanie metody Mehlich 3 w systemie doradztwa nawozowego
8.  A . Pecio , J . Niedźwiecki , G . Debaene – Rozpoznanie pola podstawą precyzyjnego nawożenia roślin
9.  A . Pecio , J . Niedźwiecki – Ocena potrzeb nawożenia w rolnictwie precyzyjnym
10. A . Podleśna – Czynniki kształtujące wymywanie jonów siarczanowych z gleb uprawnych


_____________________________

 

SIEDLISKOWE I AGROTECHNICZNE UWARUNKOWANIA PRODUKCJI ROŚLINNEJ W POLSCE


(Studia i Raporty IUNG-PIB Nr 49 (3)) Pełny tekst(2,4 MB)


Wstęp
1.  R. Kieloch − Możliwości ograniczania niekorzystnego wpływu czynników siedliskowych na efektywność środków chwastobójczych
2.  M. Kucharski − Wpływ agrotechniki i warunków pogodowych na zachowanie się herbicydów w środowisku
3.  A. Podleśna, J. Podleśny − Wpływ warunków pogodowych i wybranych czynników agrotechnicznych na plonowanie bobiku
4.  M. Staniak, J. Bojarszczuk, J. Księżak − Zachwaszczenie łanu mieszanek roślin bobowatych ze zbożami
5.  M. Łyszcz, A. Gałązka − Proces biologicznego wiązania azotu atmosferycznego
6.  B. Abramczyk, A. Gałązka − Pozytywny wpływ grzybów endofitycznych na roślinę gospodarza

_____________________________


TECHNOLOGIE PRODUKCJI ROŚLINNEJ W WARUNKACH ZMIENIAJĄCEGO SIĘ KLIMATU


(Studia i Raporty IUNG-PIB Nr 50 (4)) Pełny tekst(2,9 MB)


Wstęp
1.  J. Grabiński − Plonowanie zbóż w zależności od warunków pogodowych i regionalnych.
2.  K. Noworolnik − Wpływ terminu siewu w aspekcie zmiennych warunków pogodowych na plonowanie jęczmienia jarego
3.  D. Leszczyńska, B. Jaśkiewicz − Znaczenie gęstości siewu zbóż jarych w różnych warunkach agrotechniki w aspekcie zmian klimatu
4.  A. Sułek, D. Leszczyńska−Nawożenie zbóż jarych w warunkach zmieniającego się klimatu
5.  H. Gołębiowska − Zróżnicowanie w zachwaszczeniu oraz oddziaływanie herbicydów w zasiewach roślin uprawnych w kontekście krótko- i długotermionowych zmian pogodowych
6.  A. Król − Modelowanie wpływu wybranych praktyk rolniczych na stosunki wodne gleb
7.  T. Żyłowski − Czynniki wpływające na emisję podtlenku azotu z rolnictwa

_____________________________

KRAJOWE BAZY DANYCH O GLEBACH


(Studia i Raporty IUNG-PIB Nr 51 (5)) Pełny tekst(26,2 MB)


Wstęp
1.  J. Jadczyszyn, B. Smreczak ‒ Mapa glebowo-rolnicza w skali 1:25 000 i jej wykorzystanie na potrzeby współczesnego rolnictwa
2.  A. Łopatka ‒ Bazy danych o glebach leśnych
3.  B. Smreczak, J. Jadczyszyn ‒ Badania właściwości gleb użytkowanych rolniczo w latach 1992-1997 i ich wykorzystanie w ocenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej
4.  G. Siebielec ‒ Stały monitoring gleb użytków rolnych Polski
5.  A. Łopatka ‒ Europejski monitoring użytkowania gruntów i baza danych glebowych LUCAS
6.  J. Niedźwiecki, G. Debaene, M. Kowalik ‒ Spektralna biblioteka gleb użytków rolnych w Polsce – podstawowe założenia

_____________________________

 

 


_____________________________

 

REDUKCJA EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH I AMONIAKU ORAZ METODY ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU (WYBRANE ZAGADNIENIA)


(Studia i Raporty IUNG-PIB Nr 52 (6)) Pełny tekst(2,98 MB)


Wstęp
1. A. Faber, Z. Jarosz, J. Kopiński − Zastosowania modeli do weryfikacji wskaźników emisji amoniaku z mineralnych nawozów azotowych
2. A. Faber, Z. Jarosz − Prognoza ograniczenia emisji amoniaku z mineralnych nawozów azotowych na lata 2020 i 2030
3. A. Faber, Z. Jarosz − Zastąpienie mineralnych nawozów azotowych nawozami naturalnymi lub organicznymi jako sposób na ograniczenie emisji  gazów cieplarnianych w cyklu życia biopaliw płynnych.
4. A. Faber, Z. Jarosz − Potencjały redukcji emisji gazów cieplarnianych w polskim rolnictwie w świetle literatury.
5. Z. Jarosz, A. Faber − Analiza przestrzennego zróżnicowania emisji podtlenku azotu z gruntów ornych w Polsce
6. A. Syp, D. Osuch − Szacowanie emisji gazów cieplarnianych na podstawie danych FADN
7. R. Borek, A. Tujaka − Innowacyjne systemy rolne dla rolnictwa dostosowanego do zmian klimatu
8. A. Król − Wykorzystanie modelu Farm-SAFE do podejmowania decyzji o sposobie użytkowania gruntów w gospodarstwie
9. T. Żyłowski − Efektywność ekonomiczna i środowiskowa różnych systemów uprawy polowej


_____________________________

 

NAWOŻENIE A ŚRODOWISKO


(Studia i Raporty IUNG-PIB Nr 53 (7)) Pełny tekst(3,05 MB)


Wstęp
1. P. Ochal, J. Kopiński − Wpływ zakwaszenia gleb na środowisko i produkcję roślinną
2. A. Rutkowska − Środowiskowe skutki niezrównoważonego nawożenia azotem i potasem
3. A. Pecio − Efektywność wykorzystania azotu − sposoby wyznaczania oraz zastosowanie w badaniach rolniczych
4. B. Jurga, A. Filipek − Wpływ wybranych praktyk rolniczych na dostępność fosforu dla roślin - przegląd piśmiennictwa
5. A. Podleśna − Wpływ nawozów siarkowych na zróżnicowanie i aktywność mikroorganizmów glebowych
6. D. Pikuła, A. Rutkowska − Skład frakcyjny próchnicy jako charakterystyka jakości materii organicznej.

7. D. Pikuła − Resztki pozbiorowe jako źródło glebowej materii organicznej
8. T. Jadczyszyn, R. Winiarski − Wykorzystanie pofermentu z biogazowni rolniczych do nawożenia

_____________________________

JAKOŚĆ GLEB UŻYTKOWANYCH ROLNICZO I WSKAŹNIKI JEJ OCENY


(Studia i Raporty IUNG-PIB Nr 54 (8)) Pełny tekst(6,53 MB)


Wstęp
1. B. Smreczak, A. Ukalska-Jaruga, M. Łysiak, J. Strzelecka, J. Niedźwiecki, D. Sobich − Funkcje, jakość i usługi ekosystemowe gleb.
2. A. Ukalska-Jaruga, B. Smreczak, J. Strzelecka − Wpływ materii organicznej na jakość gleb użytkowanych rolniczo
3. J. Niedźwiecki, G. Debaene, B. Smreczak, M. Łysiak, A. Ukalska-Jaruga − Wstępne badania nad wykorzystaniem metod spektralnych do klasyfikacji utworów organicznych na potrzeby Spektralnej Biblioteki Gleb Polski
4. B. Feledyn-Szewczyk, A. K. Berbeć, P. Radzikowski − Rola dżdżownic w kształtowaniu jakości gleb oraz wpływ różnych zabiegów agrotechnicznych na ich występowanie
5. K. Abramczyk, A. Gałązka − Pałeczki Salmonella i Escherichia coli jako realne zagrożenie zdrowia ludzi oraz jakości gleby
6. M. Kozieł, A. Gałązka − Liczebność bakterii uruchamiających fosfor ze związków mineralnych w glebach uprawnych Polski

7. A. Gałązka, K. Gawryjołek, A. Kocoń − Liczebność drobnoustrojów rozpuszczających fosforany i aktywność fosfataz w glebie w kontekście stosowania preparatów mikrobiologicznych
8. M. Kozieł, S. Siebielec, G. Siebielec, S. Martyniuk − Ocena efektywności symbiotycznej szczepów bakterii z rodzaju Rhizobium wyizolowanych z brodawek korzeniowych bobiku (Vicia faba L. Var. Minor) i grochu (Pisum sativum L.)

_____________________________

 

UWARUNKOWANIA I KIERUNKI ZMIAN PRODUKCJI ROLNICZEJ W POLSCE


(Studia i Raporty IUNG-PIB Nr 55 (9)) Pełny tekst(8,64 MB)


Wstęp
1. S. Krasowicz, M. Matyka − Badania Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowego Instytutu Badawczego jako wsparcie innowacyjności i konkurencyjności polskiego rolnictwa.
2. A. Harasim − Konkurencyjność różnych typów gospodarstw rolniczych
3. J. Kopiński − Stan aktualny oraz prognoza zmian różnych kierunków produkcji rolniczej w Polsce
4. M. Matyka − Zmiany poziomu i struktury produkcji w polskim rolnictwie
5. A. Madej − Koncentracja i polaryzacja produkcji rolniczej w Polsce w aspekcie wdrażania WPR
6. A. Harasim − Potrzeby towarowych gospodarstw rolnych w zakresie innowacji i doradztwa rolniczego na przykładzie wybranych subregionów

7. A. Sułek, B. Jaśkiewicz − Czynniki decydujące o innowacyjności i konkurencyjności produkcji zbóż w Polsce
8. J. Smagacz − Uwarunkowania i tendencje zmian technik uprawy roli

9. A. Harasim − Czynniki kształtujące potrzeby rolników w zakresie innowacji i doradztwa rolniczego
10. S. Krasowicz − Efekty produkcyjno-ekonomiczne przedsiębiorstw rolnych o różnych kierunkach specjalizacji produkcji
11. A. Bochniarz, M. Matyka, P. Radzikowski, M. Zarychta − Krytoryjek olchowiec Cryptorhynchus lapathi (L.) w uprawach wierzby krzewiastej


_____________________________

AKTUALNE PROBLEMY NAWOŻENIA


(Studia i Raporty IUNG-PIB Nr 56 (10)) Pełny tekst(1,64 MB)


Wstęp
1. Rutkowska A.: Ocena przestrzennego zróżnicowania odczynu gleb  Polsce w latach 2008-2016
2. Kęsik K., Jadczyszyn T., Jurga B., Kopński J.: Poziom szacowanego odpływu fosforu do Bałtyku a krajowy bilans tego składnika w rolnictwie polskim
3. Faber, A., Jarosz Z.: Praktyki rolnicze umożliwiające ograniczenie emisji amoniaku
4. Faber, A., Jarosz Z.: Praktyki rolnicze umożliwiające ograniczenie emisji amoniaku − analiza stanu badań
5. Kozieł M., Gałązka A., Martyniuk S.: Wolnożyjące bakterie wiążące azot atmosferyczny z rodzaju Azotobacter – występowanie, liczebność i znaczenie
6. Podleśna A.: Proces wiązania N2 przez rośliny bobowate jako źródło azotu dla roślin uprawnych

7. Wach D.: Substancje humusowe jako stymulatory wzrostu i rozwoju roślin
8. Pikuła D.: Wykorzystanie właściwości spektralnych kwasów huminowych do oceny właściwości próchnicy

_____________________________

 


_____________________________

TECHNOLOGIE PRODUKCJI ROŚLINNEJ W WARUNKACH ZMIENIAJĄCEGO SIĘ KLIMATU


(Studia i Raporty IUNG-PIB Nr 57 (11)) Pełny tekst(1,53 MB)


Wstęp
1. Podolska G.− Plon i jakość ziarna pszenicy ozimej uprawianej w warunkach wysokiej temperatury oraz stresu suszy
2. Jaśkiewicz B. − Wartość paszowa ziarna pszenżyta w zależności od czynnika pogodowego
3. Leszczyńska D., Kostiw P.− Wpływ czynników agrotechnicznych i siedliskowych na plonowanie i jakosć ziarna jęczmienia w warunkach zmieniającego się klimatu
4. Wyzińska M., Grabiński J. − Charakterystyka wybranych składników bioaktywnych obecnych w ziarnie zbóż
5. Staniak M., Stępień A., Czopek K. − Reakcja soi zwyczajnej (Glycine Max (L.) Merr.) na wybrane stresy abiotyczne
6. Gaweł E., Grzelak M.− Wielkość i jakość plonu roślin bobowatych drobnonasiennych i ich mieszanek z trawami w warunkach niedoboru opadów

7. Kieloch R.− Rola chemicznej regulacji zachwaszczenia upraw rolniczych w kształtowaniu jakości płodów rolnych
8. Skomra U. − Postęp w technologii produkcji chmielu − najważniejsze rozwiązania techniczne oraz osiągnięcia hodowli

9. Trojak-Goluch A., Madej A. - Analiza możliwości zmniejszenia kosztów produkcji surowca tytoniowego oraz zwiększenia mechanizacji w uprawie tytoniu
_____________________________

 

STAN ZAGROŻEŃ DLA JAKOŚCI GLEB W POLSCE


(Studia i Raporty IUNG-PIB Nr 58 (12)) Pełny tekst(25,6 MB)


Wstęp
1. S. Krasowicz, M. Matyka − Racjonalne wykorzystanie gleb Polski jako problem społeczny
2. A. Łopatka, P. Koza, T. Stuczyński − Metodyka interpolacji opracowana na potrzeby tworzenia map zagrożeń gleb
3. J. Jadczyszyn, G. Siebielec, A. Łopatka, P. Koza − Ocena przekształcania i zasklepiania gleb użytków rolnych na cele urbanizacji
4. J. Niedźwiecki, A. Łopatka − Fizyczna jakość gleb użytków rolnych Polski
5. R. Wawer, E. Nowocień − Erozja wodna i wietrzna w Polsce
6. B. Smreczak, G. Siebielec, A. Ukalska-Jaruga, A. Klimkowicz-Pawlas − Ocena zawartości kadmu, cynku i ołowiu oraz benzo(a)pirenu w glebach użytkowanych rolniczo – dwadzieścia lat monitoringu chemizmu gleb ornych Polski

 _____________________________

ŚRODOWISKOWE ASPEKTY GOSPODARKI NAWOZOWEJ


(Studia i Raporty IUNG-PIB Nr 59 (13)) Pełny tekst(3,26 MB)


Wstęp
1. Faber A., Jarosz Z.: Regionalne zróżnicowanie bilansów i strat azotu w Polsce
2. Jarosz Z., Faber A.: Regionalne zróżnicowanie oraz możliwości ograniczenia emisji amoniaku w produkcji roślinnej
3. Faber A., Jarosz Z.: Regionalne zróżnicowanie emisji amoniaku w zależności od praktyk aplikacji gnojowicy
4. Skowron P., Wach D., Jadczyszyn T., Tkaczyk P.: Analiza zmienności składu chemicznego nawozów naturalnych w rejonie środkowo-wschodniej Polski
5. Podleśna A.: Czynniki kształtujące pobieranie i wykorzystanie fosforu przez rośliny oraz jego straty z gleb uprawnych
6. Pikuła D.: Praktyki zapobiegające stratom węgla organicznego z gleby
7. Krasowicz S.: Regionalne zróżnicowanie uwarunkowań konkurencyjności polskiego rolnictwa
6. Ocena zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego substancjami biogenicznymi według raportu HELCOM PLC-6

 _____________________________

ZNACZENIE POSTĘPU BIOLOGICZNEGO I TECHNOLOGICZNEGO W PRODUKCJI ZBÓŻ I ROŚLIN STRĄCZKOWYCH


(Studia i Raporty IUNG-PIB Nr 60 (14)) Pełny tekst(7,72 MB)


Wstęp
1. Podleśny J., Grabiński J.: Wybrane zagadnienia dotyczące postępu biologicznego i technologicznego w produkcji zbóż i roślin strączkowych
2. Podolska G., Aleksandrowicz E.: Postęp odmianowy w zbożach chlebowych
3. Gaweł E., Grzelak M.: Postęp biologiczny i technologiczny w produkcji paszy z roślin bobowatych drobnonasiennych i mieszanek bobowato-trawiastych
4. Księżak J., Bojarszczuk J.: Wpływ następczy uprawy mieszanek łubinu żółtego ze zbożami na plonowanie i opłacalność pszenicy jarej i ozimej
5. Węgrzyn A., Parafiniuk S.: Postęp techniczny w zakresie aplikacji pestycydów
6. Kopiński J.: Kierunki rozwoju różnych systemów produkcji roślinnej w regionach Polski
7. Bochniarz A.: Objawy żerowania chrząszczy na roślinach wierzby

 _____________________________

 

 

................................
Dodany    23.10.2009

Zmieniony 01.06.2020
Liczba odwiedzin :52332