Nawożenie w rolnictwie ekologicznym Drukuj
Do pobrania: Wniosek        Deklaracja       Oświadczenie               
Kontakt:
Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia    tel. 81 4786 830,   81 4786 831
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Definicje

Nawozy – produkty przeznaczone do dostarczania roślinom składników pokarmowych lub zwiększania żyzności gleb lub żyzności stawów rybnych, którymi są nawozy mineralne, nawozy naturalne, nawozy organiczne oraz nawozy organiczno-mineralne.
Środki poprawiające właściwości gleby – substancje dodawane do gleby w celu poprawy jej właściwości lub jej parametrów chemicznych, fizycznych, fizyko-chemicznych lub biologicznych.

Nawożenie w rolnictwie ekologicznym

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) Nr 834/2007 w ekologicznej produkcji roślinnej żyzność i aktywność biologiczna gleby utrzymywana jest poprzez stosowanie płodozmianu z udziałem roślin motylkowatych oraz maksymalne wykorzystanie nawozów naturalnych i organicznych powstających w gospodarstwie. W przypadku, kiedy zabiegi te nie zapewniają osiągnięcia lub poprawy żyzności gleby dozwolone jest stosowanie nawozów i środków poprawiających właściwości gleby zawartych w zamkniętym wykazie, dopuszczonych do obrotu zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym państwie członkowskim.
W rolnictwie ekologicznym dopuszczone jest stosowanie nawozów mineralnych niepochodzących z syntezy chemicznej o niskim stopniu rozpuszczalności i koncentracji składnika pokarmowego. Nie zezwala się na stosowanie mineralnych nawozów azotowych

Jednostką organizacyjną oceniajacą i potwierdzającą zgodność w zakresie wymagań określonych w przepisach rolnictwa ekologicznego dla nawozów i środków poprawiających właściwości gleby do produkcji ekologicznej oraz prowadzacą ich wykaz jest IUNG-PIB w Puławach.    

 

Powrót
Podstawa prawna:


Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. 09. Nr 116, poz. 975)
Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. U. L. 189 z 20.7.2007)
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz. U. L 250 z 18.9.2008)
Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 119, poz. 765)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie jednostek oceniających i potwierdzających zgodność środków do produkcji ekologicznej z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego oraz prowadzących wykaz tych środków.

Powrót
Warunki kwalifikowania nawozów i środków poprawiających właściwości gleby oraz wapna do stosowania w rolnictwie ekologicznym


Do rolnictwa ekologicznego mogą zostać zakwalifikowane nawozy oraz środki poprawiające właściwości gleby zawierające w swoim składzie wyłącznie substancje zawarte w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 889/2008,  zmienionym  Rozporządzeniem wykonawczym  Komisji (UE) NR 354/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (WE) nr 889/2008 ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (link do zmian w załączniku I)

1. Dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami o nawozach i nawożeniu oraz nawozy oznaczone znakiem „WE” na podstawie:

 • wniosku producenta/importera nawozu/środka poprawiającego właściwości gleby
 • deklaracji producenta/importera nawozu/środka poprawiającego właściwości gleby oraz oświadczenia
 • instrukcji stosowania i przechowywania nawozu/środka poprawiającego właściwości gleby


2. Dopuszczone do obrotu zgodnie z art. 5 ustawy o nawozach i nawożeniu na podstawie:

 • wniosku producenta/importera nawozu/środka poprawiającego właściwości gleby
 • deklaracji producenta/importera nawozu/środka poprawiającego właściwości gleby oraz oświadczenia
 • instrukcji stosowania i przechowywania nawozu/środka poprawiającego właściwości gleby
 • wyników badań właściwości fizykochemicznych, chemicznych, biologicznych potwierdzających spełnienie przez nawóz/środek poprawiający właściwości gleby wymagań jakościowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu


3. Wapno nawozowe na podstawie:

 • wniosku producenta/importera wapna nawozowego
 • deklaracji producenta/importera wapna nawozowego
 • instrukcji stosowania i przechowywania wapna nawozowego
 • kopii opinii wydanej przez IUNG-PIB o przydatności wapna do stosowania w rolnictwie


Koszty związane z kwalifikacją produktu do stosowania w rolnictwie ekologicznym ponosi producent lub importer nawozu lub środka poprawiającego właściwości gleby

Powrót
Nawozy naturalne

Nawozy naturalne, którymi w rozumieniu ustawy o nawozach i nawożeniu są: obornik, gnojówka i gnojowica, odchody pochodzące od zwierząt gospodarskich z wyjątkiem odchodów pszczół i zwierząt futerkowych, bez dodatków innych substancji oraz guano przeznaczone do rolniczego wykorzystania nie podlegają kwalifikacji do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Nawozy naturalne nie mogą pochodzić z gospodarstw prowadzących intensywny chów zwierząt.

Nawozy naturalne można zbywać do bezpośredniego rolniczego wykorzystania wyłącznie na podstawie pisemnej umowy, którą obie strony przechowują przez okres co najmniej 8 lat.

................................
Dodany    18.10.2009

Zmieniony 17.06.2019
Liczba odwiedzin :79989