Badania odpadów przeznaczonych do rolniczego wykorzystania Drukuj


Zlecenie wykonania opinii dla osadów, odpadów lub oceny gleby: pobierz

 

Rodzaje odpadów wykorzystywanych w rolnictwie:

W rolnictwie mogą być stosowane odpady wyszczególnione w załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie procesu odzysku R10 (Dz.U. 11.86.476):

A. Odpady o dużej zawartości substancji organicznej
02 01 03 - Odpadowa masa roślinna
02 01 99 - Osady z oczyszczania stawów służących do hodowli i chowu ryb
02 01 83 - Odciekowe pożywki z upraw hydroponicznych
02 01 07 - Odpady z gospodarki leśnej
02 01 99 - Grzybnia pochodząca z hodowli pieczarek
02 03 01 - Szlamy z mycia, czyszczenia, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców tylko z roślin okopowych
02 03 80 - Wytłoki i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych
02 04 80 - Wysłodki
02 07 01 - Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców tylko z roślin okopowych
02 07 80 - Wytłoki osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary (niezawierające części mineralnych)
03 03 01 - Odpady z kory
20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji z pielęgnacji terenów zielonych.
 

B. Odpady zawierające wapń
02 04 02 - Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne)
03 03 09 - Odpady szlamów defekosaturacyjnych
06 01 99 - Odpad z produkcji siarczanu magnezu nawozowego
06 02 99 - Odpady węglanu wapnia i odpady z gaszenia wapna palonego
06 03 99 - Odpady z fizykochemicznej obróbki kamienia wapiennego – z przesiewu i przepału kamienia wapiennego
06 09 04 - Poreakcyjne odpady związków wapnia inne niż wymienione w 06 09 03 i 06 09 80
06 09 99 - Odpad z produkcji roztworu ortofosforanów z ekstrakcyjnego kwasu fosforowego
06 10 99 - Odpady z produkcji soli azotanowych: saletra wapniowa i magnezowa
07 01 80 - Wapno pokarbidowe
10 13 04 - Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego
19 02 99 - Odpady zawierające węglan wapnia pochodzące z oczyszczania solanki
19 09 03 - Osady z dekarbonizacji wody
 

C. Odpady mineralne
01 04 08 Odpady skruszonych skał zawierających substancje odżywcze dla roślin, np. wapń
01 04 12 Odpady powstające przy płukaniu i czyszczeniu kopalin pochodzące z obróbki wapieni i dolomitów
01 04 13 Odpady powstające przy cieciu i obróbce postaciowej skał pochodzące z obróbki wapieni i dolomitów
02 03 99 Zużyta ziemia okrzemkowa z procesu produkcji pektyny
02 04 01 Osady z czyszczenia i mycia buraków
02 07 99 Zużyta ziemia okrzemkowa z procesu filtracji
10 01 03 Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej
10 01 99 Odpady pochodzące ze spalania słomy w kotłowniach zakładowych i gminnych
19 09 02 Osady z klarowania wody


Uwaga. Nie wydajemy opinii o możliwości stosowania w rolnictwie odpadów spoza w/w listy.

Powrót
Badanie odpadów

Zakres analiz niezbędnych do wydania opinii: 

We wszystkich odpadach – metale ciężkie (Cr, Pb, Cd, Hg, Ni, Zn, Cu), zawartość chlorków w odpadach 06 02 99 i 19 02 99

W odpadach z  grupy A: sucha masa, odczyn pH, zawartość substancji organicznej, zawartość NKP Ca Mg , przesiew przez sito 2 mm i 0.5 mm w przypadku odpadów 01 04 08 i  01 04 12,  inne parametry potwierdzające przydatność odpadu do nawożenia 

W odpadach z grupy B: sucha masa, odczyn pH, zawartość CaO, MgO, inne parametry decydujące o  przydatności odpadu do odkwaszania gleb (reaktywność)  

W odpadach z grupy C: sucha masa, odczyn pH, zawartość NPK Ca Mg, inne parametry  decydujące o  przydatności odpadu do nawożenia

Powrót


Zlecenie wykonania opinii
Zlecenie na opracowanie opinii należy przesłać na adres: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy

Zlecenie wykonania opinii dla osadów, odpadów lub oceny gleby: pobierz
Powrót

 

................................
Dodany    05.12.2013

Zmieniony 05.12.2013
Liczba odwiedzin :19243