Posiedzenie Rady Naukowej IUNG-PIB Drukuj

17.07.15 W dniu 16 lipca 2015 r. na swoim CCLI posiedzeniu obradowała Rada Naukowa IUNG PIB. Rada zaopiniowała pozytywnie wniosek w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora IUNG-PIB prof. dr hab.Wiesława Oleszka. Zaopiniowała też plan naukowo-badawczy Instytutu na rok 2016 oraz plan finasowy na rok 2015. Wydała też opinie dotyczące zmian w Regulaminie organizacyjnym IUNG-PIB związane z utworzeniem Zakładu Biogospodarki i Analiz Systemowych i powołaniem  na kierownika tego zakładu dr hab. Rafała Pudełki oraz "Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych".  Pozytywną opinię zyskał też wniosek Dyrekcji o zatrudnienie dr hab. Mariusza Matyki na stanowisku profesora nadzwyczajnego.