Spotkanie kończące projekt Manure Standards w Polsce Drukuj

06.12.19 W dniu 4 grudnia 2019 roku odbyło się spotkanie kończące projekt Manure Standards –  Nowe standardy postępowania z nawozami naturalnymi dla zrównoważonego zarządzania pierwiastkami biogenicznymi i zmniejszenia ich rozproszenia w środowisku. Spotkanie zostało zorganizowane przez Zakładu Żywienia Roślin i Nawożenia Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Radomiu – głównych partnerów projektu w Polsce.

Spotkanie miało charakter podsumowujący projekt, dokonano oceny realizacji jego założeń i celów, wykonanych działań i osiągniętych efektów. Wykład wprowadzający w obszar działania projektu pod tytułem „Stosowane modele ochrony środowiska w produkcji zwierzęcej na przykładzie wybranych krajów członkowskich UE” wygłosił dr hab. Jacek Walczak z Instytutu Zootechniki PIB.

Szczegółowo omówiono poziom realizacji poszczególny pakietów roboczych. Działania wykonane w pakiet WP2 – Wytyczne dla pobierania prób i analizy nawozów naturalnych, oraz gromadzenia danych dotyczących gospodarstw, przedstawił mgr Marek Krysztoforski z CDR Brwinów oddział w Radomiu. Osiągnięcia w pakiecie WP4 – Ocena wpływu nowych standardów nawozów naturalnych na środowisko, ekonomie i instrumenty prawne, omówił dr Damian Wach z IUNG PIB, Osiągnięcia w pakietach WP3 – Wytyczne dla systemu obliczania ilości i jakości nawozów naturalnych i WP5 – Implementacja projektu i działania edukacyjne w krajach Regionu Morza Bałtyckiego były tematem prezentacji dr Piotra Skowrona (IUNG PIB). Istotną częścią tych wystąpień była prezentacja efektów projektu – narzędzi, publikacji i opracowań: Bazy wyników analiz składu chemicznego nawozów naturalnych w krajach regionu Morza Bałtyckiego, ankiety gospodarstwa rolnego, kalkulatora do obliczania ilości i składu nawozów naturalnych w produkcji zwierzęcej, podręcznika dobrych praktyk w zarządzania nawozami naturalnymi i instrukcji pobierania próbek i analizy nawozów naturalnych.

Integralną częścią spotkania była wspólna dyskusja z udziałem partnerów projektu i uczestników spotkania: przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Stacji Chemiczno-Rolniczych, naukowców i doradców rolnych. Najważniejsze kwestie dotyczyły możliwości wykorzystania wypracowanych przez projekt narzędzi w tworzeniu krajowej strategii dotyczącej zarządzania nawozami naturalnymi, wykorzystania osiągnięć projektu w działaniach edukacyjnych, oraz przyszłych wyzwań stojących przed polskim rolnictwem w problematyce nawożenia.