Współpraca instytutów badawczych podległych MRiRW Drukuj

      Jednym z celów strategicznych programu dyrektora IUNG-PIB w Puławach – prof. dr hab. Wiesława Oleszka jest zacieśnienie i doskonalenie współpracy z innymi instytutami resortowymi.
Działania w ramach tego celu zapoczątkował wyjazd zastępcy dyrektora do spraw badań środowiskowych – prof. dr hab. Stanisława Krasowicza do Instytutu Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu w dniu 9.11.2010 r.

      Uczestnicząc w zebraniu pracowników naukowych i badawczo-technicznych IOR-PIB prof. dr hab. Stanisław Krasowicz przedstawił referat pt. „Działalność naukowa IUNG-PIB w Puławach”
Po referacie wywiązała się ożywiona, wielowątkowa dyskusja. Jego efektem było wskazanie obszarów na których koncentrować się powinna współpraca obu instytutów.
Za obszary takie uznano:
- integrowane technologie produkcji roślinnej;
- systemy wspierania decyzji w zakresie ochrony roślin;
- ocenę oddziaływania rolnictwa na środowisko przyrodnicze;
- kompleksową ocenę różnych systemów gospodarowania w rolnictwie;
- rejonizację produkcji roślinnej i zachwaszczenia
- budowę platformy informatycznej w zakresie integrowanej ochrony roślin;
- wspólne konferencje, szkolenia, warsztaty.

     Na przełomie stycznia i lutego 2011 r. przewidziany jest przyjazd do IUNG-PIB – prof. dr hab. Danuty Sosnowskiej – zastępcy dyrektora IOR-PIB w Poznaniu, połączony z prezentacją działalności bratniego instytutu.
Planowane są także wyjazdy członków Zespołu Dyrekcyjnego do innych instytutów.

................................
Dodany    18.11.2010

Liczba odwiedzin :9190