„Współczesny rolnik musi być ekonomistą” Drukuj

11.05.11 W Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach od dłuższego czasu toczy się dyskusja na temat priorytetowych kierunków badan i kryteriów oceny ich wyników.
Przeprowadzone analizy wykazały, ze w ostatnich latach wyraźnie wzrosło zainteresowanie oceną ekonomiczną w badaniach środowiskowych i agrotechnicznych. Stała się ona integralną częścią badań i opracowania wyników.

Przesłanki zainteresowania oceną ekonomiczną to:
1. koncepcja rozwoju zrównoważonego (ekorozwoju);
2. zmiana kryteriów oceny – optymalizacja, efektywność zamiast maksymalizacji;
3. oferty współpracy ze strony różnych zespołów naukowych, m.in. agrotechnicznych;
4. oczekiwania doradztwa i praktyki rolniczej;
5. nawiązanie do tradycji badań ekonomiczno-organizacyjnych oraz wymogi WPR;
6. nowe, alternatywne kierunki wykorzystania potencjału rolnictwa np. uprawa roślin na cele energetyczne.


Kierunki oceny ekonomicznej w IUNG-PIB są pochodną zainteresowań naukowych pracowników Instytutu i zakresu tematycznego programu działalności.

Ocena ta dotyczy:
1. efektywności czynności i zabiegów agrotechnicznych oraz technologii produkcji;
2. płodozmianów;
3. różnych systemów gospodarowania;
4. stopnia zrównoważenia produkcji w gospodarstwach rolniczych;
5. regionalnego zróżnicowania rolnictwa;
6. alternatywnych kierunków wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

Generalnie można stwierdzić, że ocena ekonomiczna wzbogaca analizy rolnicze, obiektywizuje oceny, wyjaśnia szereg zależności i zjawisk oraz ułatwia podejmowanie decyzji. Badania ekonomiczne w IUNG-PIB odgrywają rolę uzupełniającą i są ukierunkowane głównie na ocenę i wspieranie rozwiązań oferowanych praktyce rolniczej, ale ich rola stale wzrasta.