IUNG-PIB monitoruje suszę rolniczą w Polsce Drukuj

10.06.11 Susza w Polsce w ostatnich latach występuje coraz częściej, zwłaszcza po 1992 roku do chwili obecnej. Jest bardzo ważnym problemem gospodarczym dla całego kraju z powodu dużych strat: plonów, przychodów rolnika, wzrostu cen artykułów żywnościowych. Większa częstotliwość susz jest niewątpliwie wynikiem obserwowanych w ostatnich latach zmian klimatycznych.
W Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej warunki meteorologiczne powodujące suszę są określane za pomocą Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) tj. jako różnicę pomiędzy opadem atmosferycznym a ewapotranspiracją potencjalną.

  Szczególnie w ostatnich latach, wiosną i wczesnym latem wartości KBW są coraz niższe, co oznacza, że susze są coraz bardziej dotkliwe. Zbiega się to z okresem największego zapotrzebowania na wodę przez rośliny uprawne, zwłaszcza przez zboża. Prognozy zmian klimatu uzasadniają konieczność bieżącego prowadzenia monitoringu występowania i zasięgu suszy.
  System monitoringu suszy składa się z bazy danych pogodowych, bazy danych glebowych, modeli prognostycznych strat plonów w wyniku suszy, aplikacji GIS do przetwarzania i integracji danych przestrzennych oraz internetowego systemu prezentacji wyników.

  Monitoringiem suszy objęto następujące grupy i gatunki roślin: zboża ozime i jare, kukurydzę na ziarno i kiszonkę, rzepak i rzepik, ziemniaka, buraka cukrowego, chmiel, tytoń, warzywa gruntowe, drzewa i krzewy owocowe, truskawki oraz rośliny strączkowe.
Wystąpienie krytycznej wartości KBW oznacza przeciętny spadek plonów na poziomie gminy o 20% w danym roku w stosunku do wartości średnich wieloletnich w Polsce. Podatność gleby na suszę w systemie monitoringu uwzględniona jest poprzez skład granulometryczny wyrażony w kategoriach agronomicznych.
  W oparciu o zintegrowane dane przestrzenne obliczana jest dla okresu sześciodekadowego aktualna wartość KBW dla każdej gminy w Polsce (3064 gmin) w okresie wegetacyjnym.
  Wdrożona przez IUNG-PIB w 2007 roku koncepcja monitoringu suszy umożliwia ocenę zagrożenia suszą rolniczą głównych upraw rolnych. Wyniki analiz w postaci raportów udostępniane są do publicznej informacji dla kolejnych okresów sześciodekadowych w sezonie wegetacyjnym z aktualizacją co 10 dni dla gmin na stronie internetowej pod adresem: http://www.susza.iung.pulawy.pl/. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej monitoringu suszy, zakładka ze strony głównej IUNG-PIB: Monitoring suszy.
  Zainteresowane instytucje ubezpieczeniowe, organy administracji państwowej i samorządowej, służba doradztwa rolniczego oraz rolnicy mogą na bieżąco w okresie wegetacyjnym uzyskać informacje o zagrożeniu suszą w każdej gminie Polski.
Prowadzenie projektu „System Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce” finansowane jest przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.